Vad innebär egentligen EU:s nya paket för en cirkulär ekonomi?

Den 23 februari antog EU-kommissionen, Rådet och Europaparlamentet en överenskommelse för att närma sig en cirkulär ekonomi, med syfte att även öka EU:s konkurrenskraft, värna miljön och öka energieffektiviteten. Bland annat så innehöll det cirkulära ekonomipaketet ändringsförslag av EU:s förpacknings- och avfallsdirektiv – något som direkt påverkar Papperskretsen och dess medlemmar.

Läs mer

Historielös avfallspolitik leder fel!

När debatten handlar om ”sopreform” utan fokus på återvinningsprocessen eller när material blandas så att återvinning till nya produkter försvåras avslöjas en historielöshet i dagens avfallspolitik. Grunden för dagens framgångsrika återvinning lades redan 1992 vid FN:s stora miljökonferens i Rio där hållbar utveckling etablerades som begrepp. Sveriges regering la som ett nästa steg fram ”Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling” och producentansvaret var fött.

Läs mer

Alliansen vill se långsiktighet för svensk återvinning

För fortsatt ekonomisk tillväxt, minskad klimatpåverkan och skydd av naturens resurser behövs en cirkulär ekonomi där det som en gång bara var avfall blir till nya produkter. För att lyckas krävs tydliga och långsiktiga regler, och därför föreslår Alliansen att kraven skärps på flera områden.

Läs mer

Pappersindustrins betydelse för en hållbar konsumtion och produktion

Det har nu gått cirka två år sedan FN:s 17 globala hållbarhetsmål antogs i Paris med ambitionen att tillsammans arbeta för att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, avskaffa fattigdom och lösa klimatkrisen. Runtom i världen arbetar den privata och offentliga sektorn aktivt med att implementera hållbarhetsmålen i sina verksamheter för att bidra till Agenda 2030 – som FN:s 17 hållbarhetsmål ska bidra till.

Läs mer