Ambitionshöjning när EU:s miljöutskott röstade om cirkulär ekonomi-paketet

ENVI, Europaparlamentets utskott för Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, röstade igenom förändringar i paketet för cirkulär ekonomi under tisdagen. Återvinningsmålen höjs, biobaserade material premieras och avfallsdeponering inom EU ska minska till 2030. Dessutom ska mätning och uppföljning av målen skärpas.

 

Återvinningen av kommunalt avfall ska öka från tidigare beslutade 65 procent till 70 procent till år 2030. Avfall som skickas till deponi ska minska från max 10 procent av det kommunala avfallet till max 5 procent inom EU till samma år. Dessa är några av förändringarna i EU-kommissionens cirkulär ekonomi-paket som röstades igenom av EU-parlamentets miljöutskott ENVI i veckan.

För att säkerställa att målen uppfylls ska kommuner få ett större ansvar för kontroll och uppföljning.

– Men i Sverige har vi också fungerande privat utförande, så det är viktigt att också slå vakt om att fungerande modeller i Sverige får vara kvar, kommenterade EU-parlamentarikern Linnea Engström (MP) förslaget om kommunernas ökade tillsynsansvar till Aktuell Hållbarhet.

Att medlemsstaterna också ska verka för att öka andelen biobaserade, återvinningsbara förpackningsmaterial var också ett glädjande besked från tisdagens omröstning. I ett av ändringsförslagen som miljöutskottet enades kring togs tydlig ställning för att premiera förpackningar från förnybara källor:

Medlemsstaterna ska främja användningen av biobaserade förpackningar genom att vidta åtgärder såsom a) att främja deras användning genom bland annat användning av ekonomiska instrument, b) att förbättra marknadsvillkoren för sådana produkter, c) att se över befintlig lagstiftning som lägger hinder i vägen för användningen av produkterna. Därutöver ska kommissionen senast den 31 december 2018 bedöma alternativ för att främja användningen av miljövänliga livsmedelsförpackningar och bedöma huruvida det är genomförbart att gradvis ersätta livsmedelsförpackningar med biobaserade produkter i enlighet med europeiska standarder.

Utskottet röstade också för att mätpunkten för insamlat material ska vara detsamma för samtliga länder och ske vid själva återvinningssteget – ett beslut som möjliggör jämförande statistik och innebär en stor vinst för Sverige, som anser denna mätmetod vara den mest relevanta.

Den 13-16 mars röstar parlamentet om utskottets ändringsförslag. Här kommer förhandlingarna bli desto tuffare och de olika länderna har möjlighet att förhindra miljöutskottets föreslagna ambitionshöjningar.