Återvinningsindustrierna: Regeringens förslag riskerar att snedvrida konkurrensen

Papperskretsen har talat med Viveke Ihd, Chef för hållbar återvinning & cirkulär ekonomi på Återvinningsindustrierna, för att få organisationens syn på regeringens förslag om producentansvar och fastighetsnära insamling.

Återvinningsindustrierna uppfattar att det förändrade producentansvaret innebär ett bättre genomslag för Polluter Pays Principle genom ett tydligare ansvar hos producenterna att säkerställa insamling och återvinning av de förpackningar som sätts på marknaden.

Däremot är man oroad över kommunernas olika roller och hur dessa riskerar att snedvrida konkurrensen om insamlingstjänster. I det nya systemet kommer kommunerna t.ex. både att agera lokal tillsynsmyndighet, samrådspart inför bildande av tillståndspliktiga insamlingssystem, och som potentiell entreprenör i systemet.

”Vi ser en uppenbar risk gentemot de privata entreprenörerna som vill sälja insamlingstjänster till insamlingssystemen i konkurrens med den offentliga aktören. Därför behöver det finnas en transparens kring vilka kostnader som tas ut, så att konkurrensen sker på lika villkor,” säger Viveke Ihd.

På Återvinningsindustrierna är man också kritiska till Naturvårdsverkets kostnadsbedömning, miljönyttan och avsaknaden av ordentlig konsekvensanalys.

”Vi tror att det kommer bli mycket dyrare än vad Naturvårdsverket säger i sin konsekvensanalys. Producentansvaret med TIS kan vara bra, men kravet på 60% FNI till 2021 och 100% FNI till 2025 bör ses över. Det är viktigare att kolla på hur statistiken ser ut idag, på vilka områden man kan förbättra insamlingen,” säger Viveke Ihd.

Återvinningsindustrierna anser att dagens välfungerande system bör utgöra utgångspunkt för framtida insamling, inte rivas ner.

”Våra medlemmar har idag ungefär 50 000 privaträttsliga avtal för fastighetsnära insamling. Sedan 1999 har våra medlemmar byggt upp denna infrastruktur som innefattar omkring 50% av flerbostadshusen i Sverige. Det finns så mycket som fungerar bra så redan idag, låt oss utgå från det och sen fokusera på att hitta lagstiftning för det som inte fungerar,” menar Viveke Ihd.

Fastighetsnära insamling är i hög grad anpassad till de boendes lokala förutsättningar som kan skilja sig vitt mellan olika fastigheter. Även här bör Naturvårdsverket se till att inte låsa fast sig i ett visst system

”För att skapa ett ännu bättre system är det viktigt att också möjliggöra teknikutveckling inom avfallshämtningen. Vi kan se en tendens hos Naturvårdsverket att bara fokusera på kärl, men det finns så många andra insamlingslösningar idag också, som t.ex. sopsug eller nedgrävd cistern, ” säger Viveke Ihd.

Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening som företräder de privata återvinningsföretagen med en omsättning på 20 miljarder kronor och drygt 6 000 anställda. Medlemsföretagen hanterar årligen drygt 12 miljoner ton avfall och återvinningsbart material, varav ca 60 % återvinns till nya råvaror.