Att inte stödja den oberoende journalistiken är ett hot mot demokratin

De senaste veckorna har insamlingssystemet för returpapper och tidningar i förhållande till tidningsbranschens överlevnad diskuterats intensivt. Papperskretsen ser en uppenbar fara med att pressa dagens insamlingssystem så att kostnaderna ökar kraftigt och innebär ett hot mot existerande tidningsaktörers verksamhet. Det är en fråga Papperskretsen tillsammans med Tidningsutgivarna, Gratistidningarna och Sveriges Tidskrifter har adresserat till regeringen. Läs repliken här.

Flera aktörer gör samma analys som vi, bland annat Reuters forskningsinstitutet som släppte en rapport av Kleis Nielsen, Gorwa och de Cock Buning (2019) i November. Rapporten beskriver journalistikens roll och förutsättningar i dagens medieklimat. Författarna menar att vi befinner oss i en tid fylld av möjligheter men också av utmaningar och risker som hotar det fria ordet och därigenom demokratin.

I rapporten med namnet ”What Can Be Done? Digital Media Policy Options for Strengthening European Democracy”, ser författarna på framtidens journalistik med en försiktig optimism. De poängterar samtidigt att det är viktigt att inte glömma bort de nuvarande och framtida utmaningarna som branschen står inför, i och med ökad digitalisering och försvårande politiska förutsättningar.

Oberoende journalistik spelar en betydande roll i demokratin. Just nu möts den av flera olika utmaningar som hotar den rollen, och i förlängningen även hela den Europeiska demokratin.

Kleis Nielsen, Gorwa och de Cock Buning 2019, s. 10

De digitala medierna har gynnat och förenklat för journalistiken på många sätt men de har även kommit med nya problem och utmaningar så som exempelvis fake news och hot mot datasäkerheten. Det är även viktigt att komma ihåg att förutsättningarna är olika runt om  i världen. Inom Europa är det till exempel inte en självklarhet med yttrandefrihet och mediefrihet. De nya digitala utmaningarna som kommer med den ökande digitaliseringen och politikens svar på dessa utmaningar, kan hota att urholka medborgerliga rättigheter och samtidigt hota journalistikens viktiga roll för demokratin.

I rapporten identifieras tre förutsättningar för en fungerande oberoende journalistik och därmed demokrati; frihet, finansiering och framtid. Förutsättningarna presenteras i ordning, där den viktigaste kommer först och de efterföljande inte skulle vara möjliga utan den föregående.

Utan frihet kommer finansiering och investeringar i framtidens oberoende journalistik vara lönlöst. Givet de hot som finns mot uttrycksfriheten i Europa måste denna problematik tas om hand först.

Utan finansiering kommer oberoende journalistik att tvina bort. I takt med att fler traditionella och etablerade nyhetsmedier tvingas lägga ner kommer denna finansiering behöva komma från nya, nätbaserade nyhetsverksamheter och olika former av offentligt stöd.

Utan en framtid för oberoende journalistik riskerar vi att, inom Europa, lämna efter oss en försämrad demokrati jämfört med den vi själva hade som utgångspunkt.

Att uppnå dessa förutsättningar kommer inte att vara enkelt eller billigt, men det behöver göras. Att säkra nyhetsmediernas framtid är ett steg i rätt riktning för att möjliggöra demokrati i den digitala eran.

Andreas Boo, VD för Pressretur kommenterar rapporten om journalistikens betydelse för demokratin: ”Vi förstår självklart att de digitala medierna kommer ha stor betydelse för det fria ordet och demokratin framåt. Som läget är nu behöver dock de nya digitala/elektroniska kanalerna hitta en fungerande affärsmodell. Fram till dess är det det publicerade ordet på papper som driver affärsmodellen vidare och står upp för demokratin. Därför är det viktigt att värna om de tryckta tidningarna och tidskrifterna och inte implementera system som oundvikligen kommer göra det väldigt svårt för flera stora etablerade aktörer att hålla sig kvar på marknaden.”

Läs hela rapporten här.