Avfallsutredning med stora brister

”Förslagets utformning innebär att det är delvis svårt att bedöma vad förslaget kommer att innebära”, så beskriver utredningen själv underlaget som Miljö- och energidepartementets utredare Mia Torpe lämnade den 31 mars om hur en kommunalisering av insamlingsansvaret kan genomföras. Industrin avvaktar besked i frågan om producentansvaret för returpapper och förpackningar kommer att kvarstå.

Utredningen föreslår att ett kommunaliserat insamlingsansvar genomförs genom författningsändringar. Producentansvaret för återvinningen kvarstår. Detta förslag går i motsatt riktning mot vad en majoritet av riksdagen tidigare i mars gett uttryck åt, när man antagit en motion för fortsatt insamlingsansvar inom producentansvaret. Utredningens förslag är ofullständigt i flera delar, och riktar ett tiotal nya utredningsuppdrag till Naturvårdsverket för att slutföra utredningens uppdrag. Förutom avsaknad av författningstext, är inte heller de grundläggande frågorna om ersättning till kommunerna och kvalitetskrav på avfallet lösta. I brist på heltäckande förslag uppmanas parterna själva göra upp i dessa frågor.

Konsekvensanalysen som gjorts av Sweco pekar på en mängd risker och oklarheter, och konstaterar att utredningens förslag kan ”negativt påverka möjligheterna att nå målen från 2020”, och ”minska skalfördelar och minskad effektivitet i flera led”. Utredaren skriver själv att förslaget riskerar att gynna kommunala renhållningsbolag framför privata, att kostnaderna för systemet kommer öka för stat, kommuner, näringsliv och hushåll och att en kommunalisering tidigast kan genomföras 1 januari 2020.

Pappersproducenterna överträffar redan idag målen för 2020 – över 95 % av allt returpapper samlas in och 100 % av insamlat papper återvinns. Trots detta väljer utredaren att föreslå en kommunalisering som riskerar dagens miljövinster, Istället för att bejaka ett industriellt och cirkulärt perspektiv skapas osäkerhet då kvaliteten på råvaran riskerar att sjunka och kostnaderna ökar.

Producenterna har ända sedan utredningen tillsattes konsekvent pekat på att en kommunalisering riskerar att slå sönder det framgångsrika system Sverige byggt upp under över 20 års tid, och att regeringens ambitiösa miljömål för 2020 riskerar att inte nås. Den nu överlämnade utredningen och dess konsekvensanalys bekräftar denna oro, och det är fortsatt oklart om regeringen kommer att försöka gå vidare med förslaget trots dess brister.

Den till synes enda rimliga vägen framåt är att utveckla dagen system, etablera tillståndsplikt för systemansvariga, förstärka tillsyn och noggrant följa upp vägen mot de ambitiösa mål som ska vara uppfyllda. Att utveckla systemet kommer kräva mer och djupare samarbete mellan producenter och kommuner. Då kan miljömålen nås på de fyra år som återstår, hushållen få bättre service och en cirkulär ekonomi stimuleras.