Bioeconomy Manifesto – en samhällsagenda för den framtida bioekonomin

Under EU-kommissionens Bioeconomy Policy Day i slutet av november presenterade European Bioeconomy Stakeholders Panel sitt arbete med sitt Bioeconomy Manifesto. Manifestet sätter samhällsagendan för den bioekonomiska utvecklingen för de närmast kommande åren.

Panelen som tillsatts av EU-kommissionen har under året haft i uppdrag att granska implementeringen av den nuvarande bioekonomistrategin. Målsättningen med manifestet har varit att, utifrån panelens breda expertis och intressentperspektiv, identifiera möjligheter och utmaningar relaterade till bioekonomins utveckling. Manifestet syftar även till att bidra med inspiration till intressenter, regioner och medlemsstater som befinner sig i olika utvecklingsfaser av bioekonomistrategier, men även till EU som helhet.

Manifestet lyfter fram följande åtgärder som viktiga för att möjliggöra en väl fungerande framtida bioekonomi:

  • Främja en ökad utbildning och kunskap om bioekonomi hos den kommande generationen
  • Öka samverkan mellan EU-länderna inom forskning relaterad till bioekonomi
  • Stärka samarbetet mellan offentlig och privat sektor genom t.ex. regionala samverkansprogram
  • Fokusera på att öka synergieffekterna mellan den biobaserade och cirkulära ekonomin – då båda systemen verkar för en mer effektiv resursanvändning
  • Stärka det regionala samt inter-regionala samarbetet inom bioekonomi
  • Öka offentlighetens kunskap och medvetenhet om bioekonomin och dess potential
  • Utveckla ett data- och informationssystem som möjliggör kvantitativa jämförelser och beslutsunderlag mellan olika råmaterial och värdekedjor inom bioekonomin
  • Möjliggöra en ökad producentsamverkan för att främja tillgången på biomassa
  • Garantera en kvalitativ forskning samt utvärdering av olika biobränslens framtida potential och användbarhet

Bioeconomy Manifesto är undertecknat av samtliga panelmedlemmar tillsammans med en mängd övriga intressenter. Papperskretsen stödjer arbetet för en ökad bioekonomi. För att läsa manifestet i sin helhet kan du ladda ned det här.