Centerstämman om producentansvaret

Centerpartiet avslutade nyligen sin partistämma där miljöfrågor i allmänhet var i fokus. Papperskretsen följde med Kristina Yngwe upp beslut kring återvinning och utvecklat producentansvar.


(Bild: Kristina Yngwe, Sveriges Riksdag)

 

Ni har precis avslutat er stämma och miljöfrågor var på många sätt i fokus. Vilka beslut ser du som viktigast?

Vi tog flera beslut för en effektiv och möjlighetsinriktad klimat- och miljöpolitik, där en bättre miljö och ekonomisk tillväxt går hand i hand, med tydligt sikte på ett fossilfritt samhälle. Centerpartiet vill förstärka den gröna skatteväxlingen, med höjda skatter på utsläpp, avfall och miljöpåverkande ämnen, samtidigt som skatten på jobb och företagande sänks.

Rena hav, sjöar och vattendrag är ett annat viktigt område. Vi ser att det internationella och regionala samarbetet för rena hav och vatten behöver utvecklas, att åtgärder för minskad spridning av plast behövs och för förstärka arbetet med tillgången till dricksvatten genom kommunala och regionala planer för skydd av dricksvatten och ökad krisberedskap.

Inom ramen för ett samlat producentansvar så ska kommunal insamling möjliggöras enligt ert program. Vad innebär ett samlat producentansvar?

Att produkter och förpackningar utformas så de kan bli återvunna råvaror när de tjänat ut är centralt för att den cirkulära ekonomin ska växa. Producentansvaret ger ekonomiska drivkrafter för att göra produkter lätta att återvinna. Därför anser Centerpartiet att ansvar för insamling och återvinning ska vara samlat hos producenterna. Det samlade producentansvaret är en förutsättning för att hålla ihop kedjan från design, användning, insamling till när produkten ska återvinnas och bli nya material.

Avfall Sverige kommenterar det som en ”betydelsefull förändring” och att ansvaret för själva insamlingen av förpackningar och tidningar läggs på kommunerna. Hur vill du kommentera det?

Förutsättningarna ser olika ut i städer, landsbygd eller till exempel skärgården. För att få en effektiv och hushållsnära insamling vill Centerpartiet stärka kommunernas möjlighet att påverka insamlingen av producentansvarsmaterial. Redan de beslut som Alliansregeringen fattade 2014 innebar att kommunernas roll skulle stärkas. Tyvärr har nuvarande regering inte genomfört dessa, vilket lett till att utveckling stått stilla i tre år.

Beslutet från vår stämma är tydligt att det samlade ansvaret för insamling och återvinning ska ligga kvar som det är idag. Det är faktiskt inget nytt, men att Avfall Sverige välkomnar det ser jag som ett viktigt steg. Då kan vi förhoppningsvis lämna frågan om vem som ska ha ansvaret, och fokusera på hur vi praktiskt ska göra insamlingen enklare för hushåll och återvinningen bättre för miljön. Det kräver både en tydlig och långsiktig inriktning från politiken, men även bättre samarbete mellan producenter och kommuner.

Redan idag samarbetar kommuner och producenter på många platser, men vi ser att det finns behov av att, inom ramen för ett kvarvarande samlat producentansvar, utveckla hur kommuner kan påverka och bidra till insamlingen av producentansvarsmaterial. Inte minst så att den kan samordnas med de avfallsfraktioner som kommunen har ansvar för. Om en kommun, fastighetsägare eller företag tar ett utökat ansvar ska de också få en rimlig ersättning, förutsatt att de levererar insamlat material på ett sätt att det går att återvinna effektivt.

Kommer vi se producentansvar på fler områden, och i så fall vilka?

Genom att öppna fler delar av återvinningsmarknaden för företagande och konkurrens kan både teknik- och tjänsteinnovation öka. Producentansvaret skapar ekonomiska drivkrafter för att göra produkter lätta att återvinna, och bygger på den viktiga miljöpolitiska principen om att förorenaren betalar. Därför vill vi stärka befintliga producentansvar men också se att fler produktgrupper omfattas. Närmast till hands för ett utökat producentansvar ligger textil, där vi idag ser en stor potential både för bättre insamling och där tekniken att tillvara material utvecklas snabbt.