Dagens system uppfyller redan uppsatta kriterier

Efter flera års politiska processer, utredningar och dialog beslutade regeringen om nya förordningar för returpapper och förpackningar. Det obrutna producentansvaret ska fortsätta gälla och materialåtervinning är fortsatt ett övergripande mål. Under 2020 ska Naturvårdsverket besluta vem som får tillstånd att bedriva insamling.

En ny producentdefinition införs den 1 januari 2019 vilken flyttar ansvaret från den som trycker eller låter trycka tidningar i Sverige, det vill säga förlag och tryckerier, till 1) tillverkande företag 2) de som importerar tidningar eller tidningspapper till Sverige. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att definiera vilken aktör som anses ”föra in” tidningar och tidningspapper till Sverige och redovisa detta till Regeringskansliet senast den 2 mars 2020.

Den nya förordningen ställer även nya krav på utformning av insamling och återvinning av tidningar och trycksaker, det vill säga returpapper. Till existerande mål med dagens insamling anförs en servicenivå där hushållens bekvämlighet ska vara vägledande. Från 2021 ska 60 % av alla bostadsfastigheter erbjudas gratis borttransport av tidningar och returpapper och 100 % från 2025.

Pressretur administrerar idag ett väl fungerande system som byggts upp och finansierats av producenterna. Vi uppskattar regeringens införande av tillståndspliktiga insamlingssystem (TIS) och en tydligare roll för Naturvårdsverket som kontrollmyndighet. Men förordningen i sin helhet saknar tydliga fördelar eftersom dagens system redan uppfyller kriterierna miljö, konkurrenskraft, medborgarservice och samhällsnytta, och det övergripande målet om en materialåtervinningsgrad på minst 90 %”, säger Andreas Boo, vd Pressretur.

Pressretur gör bedömningen att sakliga skäl för att införa 100 % FNI för returpapper till 2025 saknas då

a) positiva miljöeffekter uteblir
b) orimliga kostnadsökningar väntas
c) finansieringsmöjlighet genom ökad materialmängd saknas
d) det finns en överhängande risk för övergångsproblematik
e) kostnader för tillverkning och återvinning av tryckpapper väntas öka i och med införandet av den nya förordningen

Genom dessa förväntade effekter kommer möjligheten att nå det övergripande målet om materialåtervinning att omöjliggöras. Returpapprets bristande kostnadseffektivitet är grundläggande skäl för detta. ”Vi menar att Pressreturs insamlings- och återvinningssystem med fortsatt producentkontroll ger de bästa garantierna för bibehållen effektivitet och hög insamlings- och materialåtervinningsgrad. Det insamlade materialets efterfrågan är beroende av såväl kvalitet som kostnad”, avslutar Andreas Boo.