”Det finns ingen quick-fix” – Gunnar Caperius (C) om varför regeringen bör undvika en kommunalisering av insamlingsansvaret

Gunnar Caperius

Gunnar Caperius är sakkunnig på Centerpartiets riksdagskansli med fokus på bland annat miljö, klimat, landsbygd och ekonomi. När frågan om insamlingsansvar för tidningar och förpackningar senast utreddes under förra regeringen arbetade han på statsrådsberedningens samordningskansli, där han ansvarade för miljödepartementets frågor och var involverad i de politiska diskussionerna efter att avfallsutredningens betänkande presenterats 2012, diskussioner som mynnade ut i att alliansregeringen inte valde att kommunalisera insamlingen av tidningar och förpackningar.

När nu insamlingsansvaret utreds igen passar vi på att fråga Caperius vad man drog för slutsatser senast, och hur han ser på den nya utredningen och vägen framåt, mot bakgrund av att riksdagens miljö- och jordbruksutskott (MJU) förra veckan röstade igenom en motion som uttalar sig starkt mot en kommunalisering.

Gunnar Caperius säger att det största problemet när man tog ställning till den senaste avfallsutredningen handlade om hur man skulle lösa finansieringen rent praktiskt.

”Om kommunerna samlar in, ska de få betalt? Hur mycket ska de få betalt? Vad gör man om de inte är överens? Även om inte fanns tydliga svar på finansieringen, såg vi en överhängande risk att det totalt sett skulle bli mycket dyrare. Det är en kostnad som hamnar antingen på skattebetalarna eller på produkterna. En kommunalisering hade dessutom oundvikligen blivit väldigt rörig under en övergångsperiod på flera år.”

Sammantaget menar Caperius att detta betydde att man riskerade att miljömålen inte skulle nås om man genomförde en kommunalisering av insamlingsansvaret.

”Vi drog slutsatsen att det bästa var att istället höja kraven och förstärka producenternas ansvar för att nå miljömålen och bygga ut servicen.Vi ställde också tydligare krav på producenterna att samråda med kommunerna om systemets uppbyggnad”, säger Caperius.

Men bara någon månad efter att man genomfört dessa förändringar, blev det under valåret 2014 tydligt att det fanns en vilja att riva upp besluten. Gunnar Caperius anser dock inte att något nytt kommit fram under det knappa ett och ett halvt år som gått sedan man senast tog ställning i frågan.

”Utredaren har fått alldeles för kort tid på sig och direktiv som förhindrar en konstruktiv dialog om alla möjliga alternativ, så jag tror inte de haft förutsättningarna att lösa det här. Det är en extremt komplex fråga.”

Att man väljer att utreda frågan om insamlingsansvar för tidningar och förpackningar igen tar enligt Gunnar Caperius energi från andra viktiga frågor som återstår att lösa på avfallsområdet.

”Om man backar ett par steg så är det här ju ändå enframgångsstory”, säger han, ”väldigt mycket samlas in, det ökar hela tiden.” Han menar att andra frågor är mer angelägna att lägga kraft på, som grovavfall och matavfall.

Idag har man en situation där en motion mot kommunalisering förväntas få majoritet i riksdagen under omröstningen imorgon, onsdag 2 mars. Caperius framhåller vikten av en diskussion mellan regeringen och oppositionen om man vill nå en långsiktig lösning.

”Det rimliga är att regeringen tar till sig av det som riksdagen säger, nämligen att vi inte vill se en ändring av systemet, och att man ifall man ska göra en stor förändring av systemet åtminstone tar det till riksdagen för beslut.”

Om regeringen ändå vill driva igenom en kommunalisering av insamlingsansvaret emot en riksdagsmajoritet återstår att göra det som en förordning. Gunnar Caperius är dock tveksam till denna metod: ”det är möjligt att bestämma om ansvar för insamling på förordningsnivå, men det kommer krävas ett antal juridiska följdändringar.” Han ser inte att man kan implementera en finansieringsmodell bara genom en förordning, utan lagstöd.

”Jag tror inte att det finns någon quick-fix”, säger Gunnar Caperius. ”Riksdagen är ändå de som har beslutat om att införa producentansvaret. Ska man ändra på det är det rimligt att riksdagen får ta ställning igen.”