Tack för att du återvinner!

Svenska folket är i världsklass när det gäller källsortering av tidningar. Förra året lämnade vi in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad. Hushållen överträffar tillsammans med oss producenter med råge regeringens återvinningsmål på 75 procent. Tack för att du återvinner!


Så sorterar du

Här hittar du en guide över vad du skall lägga i din tidningsinsamling och vanliga sorteringsfel.

› LÄS MER

Hitta din närmaste återvinningsstation

Här kan du hitta insamlingsställe efter postnummer.

› LÄS MER

Vad är ÅtervinningsGaranti

Vi garanterar 100 procent återvinning av de tidningar och andra trycksaker som du lämnar i vårt återvinningssystem.

› LÄS MER

Varför återvinna?

I takt med att allt fler når en hög levnadsstandard är det viktigt att vi blir medvetna om hur vi använder jordens resurser. Återvinning är viktigt för att på ett resurseffektivt sätt kunna tillverka nya produkter med begränsad miljöpåverkan. Energiåtgången vid papperstillverkning är till exempel betydligt lägre när papper tillverkas på en bas av returfiber än när fibrerna kommer direkt från skogen.

Återvinning har med andra ord också en tydlig klimateffekt. Eftersom koldioxidutsläppen minskar med ca 1,4 kilo för varje kilo tidningar som vi återvinner, gör vi miljön en stor tjänst genom att lämna tidningar på en insamlingspunkt för tidningar (på återvinningsstationen, återvinningscentral eller i kärl vid den egna bostaden eller i kontorsinsamlingen). Återvinning är något som vi alla tjänar på!


Väl fungerande återvinning

Återvinning kräver fungerande kretslopp, från insamling till tillverkning av nya produkter. Att vi tar ansvar för hela kedjan säkerställer att det finns en långsiktig användning av insamlade tidningar.

I Sverige är det lag på att tidningar ska återvinnas. Riksdagen har beslutat att de som tillverkar eller importerar tidningspapper eller trycker/låter trycka tidningar även ska vara ansvariga för insamling och återvinning. Ett bra återvinningssystem bygger på gemensamma insatser från alla berörda och att det finns utbyggt i hela landet. Det är bara tillsammans som vi kan få kretsloppet att fungera. Den lokala förankringen och lokalt anpassade lösningar är också viktigt.

Papperskretsen ger en ÅtervinningsGaranti som ett kvitto på vad
vi uppnår tillsammans när det gäller återvinning.

För oss inom Papperskretsen är återvinning ett prioriterat område och vi är måna om att ta vårt ansvar som producenter. Vetskapen om att allt papper som samlas in går till återvinning gör att medborgarna litar på systemet och blir motiverade att bidra. Vi inom Papperskretsen kan garantera detta, eftersom vi tar ansvar för hela insamlings- och återvinningskedjan – i hela landet.


Tillsammans tar vi ansvar för hela återvinningskedjan

Allting börjar i skogen. Träd avverkas, fibrerna blir papper som sedan kan återanvändas upp till sju gånger innan de bränns och omvandlas till energi. Vid förbränningen frigörs koldioxid som skogen behöver för att kunna växa.

Hemmet

När du läst dina tidningar och andra trycksaker lämnas de på en av landets insamlingspunkter för tidningar och förpackningar.

Insamlingsställen

Det finns idag cirka 6 600 tidningsbehållare utställda runt om i landet. Insamlingen sker i landets samtliga 290 kommuner för att alla ska ha tillgång till insamlingsplatser i närheten av hemmet.

Transport

Från insamlingsplatsen transporteras tidningarna till en sorteringsanläggning. Tömningen av behållare, transporten till sorteringsanläggningen och  sorteringen sköts av Pressreturs regionala entreprenörer.

Sortering

Allt material sorteras noga innan det levereras till pappersbruken. Skräp och felsorterat material tas bort. Efter sorteringen balas tidningarna eller transporteras som lösvara till ett av de fem svenska pappersbruk som är anslutna till Pressreturs miljöcertifierade återvinningssystem.

Pappersbruket

På bruket genomgår returpappret en process där trycksvärta och föroreningar friläggs och pappret blir till pappersmassa. Pappersmassan blir sedan till nytt papper i pappersmaskinen.

Translate »