Europeiska pappersindustrin höjer återvinningsmålen

Idag återvinns 71,4 procent av allt papper inom EU. Till år 2020 höjer CEPI, pappersindustrins branschorganisation inom Europa, målet till 74 procent. I Sverige når och överträffar industrin redan målen med råge och systemet utgör därmed en förebild för övriga Europa.

 

CEPI123(Bild: CEPI)

 

Andreas Boo, VD på Pressretur, är nöjd över CEPI:s ambitionshöjning som meddelades under förra veckan. Han är också glad att den separata insamlingen lyfts fram som en av förutsättningarna för att lyckas nå målsättningen om 74 procent till 2020.

– I Sverige återvinns över 90 procent av alla tidningar och andra trycksaker. För pappersförpackningar når vi en återvinningsgrad om cirka 80 procent. Detta tack vare ett effektivt insamlings- och återvinningssystem där avfallsfraktionerna hålls åtskilda, vilket bidrar till en ren sekundär råvara med hög kvalitet, säger Andreas Boo.

Förutom ambitionshöjningen vad gäller återvinningsgraden ska industrin också öka fokus på designfasen och förbättra tekniker för att avlägsna bläck från pappersprodukter. Men för att kunna uppnå de höjda målsättningarna efterlyser branschorganisationen politik som stödjer omställningen till en europeisk cirkulär ekonomi.

CEPI vill bland annat se ett förbud mot pappersdeponi till år 2020. Avfallshierarkin och lagstiftning kring energi och förnybar energi måste lira väl med varandra med fokus på att uppnå maximal resurseffektivitet. Både europeiska och nationella myndigheter måste också säkerställa att produktrelaterad lagstiftning och regelverk inte utgör ett hinder för pappersåtervinningen.

Vidare ska EU premiera separat insamling av material till återvinning och ta krafttag mot de länder som fortfarande idag har system som bygger på blandinsamling. Här kan det svenska systemet fungera som best practice för länder med låga återvinningsgrader. CEPI vill också se enhetliga mätmetoder för återvinning inom unionen för att kunna göra jämförelser länder emellan. EU bör också verka för att exporten av pappersprodukter för återvinning utanför unionen begränsas och inte äventyrar den inhemska insamlingen och återvinningen.

– Nu väntar vi spänt på den slutgiltiga förhandlingsrundan av cirkulär ekonomi-paketet som kommer att staka ut vägen framåt för hela unionen. Förhoppningsvis ger paketet politiken en skjuts i rätt riktning och levererar på pappersindustrins krav för att kunna öka återvinningsgraderna, säger Andreas Boo.

Idag hålls ett Coreper-möte – ett särskilt arbetsmöte på högsta tjänstemannanivå – om cirkulär ekonomi-paketet där man kommer att förhandla och anta gemensamma rådspositioner. Den 30 maj startar sedan informella förhandlingar mellan de tre institutionerna Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet, så kallade triloger, för att nå enighet om texten. När institutionerna är överens övergår sedan den nya textversionen till Europaparlamentet för omröstning, som därefter antas av rådet i ett ministermöte.

Läs CEPI:s pressmeddelande här