EU:s bioekonomistrategi har uppdateras och synkats med Agenda 2030 och Parisavtalet

EU-kommissionen har presenterat en ny strategi för att påskynda omställningen till en mer biobaserad ekonomi, en del av satsningen att skapa ett uppsving för arbeten, tillväxt och investeringar i EU. I strategin understryks hur viktigt det är att minska beroendet av icke-förnybara resurser genom att till exempel ersätta fossila material och bränslen med förnybara.

Strategin gör en grundlig genomgång över vilka områden som täcks och hur avgörande den bioekonomiska utvecklingen är för att bryta beroendet av fossila material och därmed uppsatta mål i exempelvis Parisavtalet och Agenda 2030.

“The bioeconomy covers all sectors and systems that rely on biological resources (animals, plants, micro-organisms and derived biomass, including organic waste), their functions and principles. It includes and interlinks land and marine ecosystems and the services they provide, all primary production sectors that use and produce biological resources (agriculture, forestry, fisheries and aquaculture), and all economic and industrial sectors that use biological resources and processes to produce food, feed, bio-based products, energy and services.”

Skogssektorn spelar en viktig roll i omställningen. Den växande skogen i Europa fungerar som kolsänka och bidrar till att minska EU:s årliga utsläpp av växthusgaser med i genomsnitt 9 %. Kommissionen ser ytterligare potential för att lagra koldioxid i skogarna genom ett hållbart brukande. Om biomassan dessutom kan nyttjas effektivt har vi stora möjligheter att minska fossilberoendet.

Att hantera naturresurser på ett hållbart sätt är centralt för en bioekonomi. I takt med ökad efterfrågan på biomassa blir det därför viktigare än någonsin med ett hållbart skogsbruk, enligt strategin. Man understryker även vikten av biobaserade och återvinningsbara produkter som kommer att förstärka vår kapacitet att ersätta fossila material. I rapporten skrivs att avverkningen av skog sannolikt har underskattats och att det därmed finns potential att öka mängden utvunnen råvara, vilket går hand i hand med den ökade efterfrågan på biobaserade material och produkter.

Flera av EU:s medlemsländer är redan på god väg. Mer än 10 % av Sveriges BNP kommer från den biobaserade ekonomin, där skogsindustrin utgör den största delen. Den lokala kontexten mellan länder skiljer sig åt vilket gör att vi faktiskt har flera olika bioekonomier. Exempelvis är produktion av biobaserade textilier vanligare i länder som Italien och Portugal. I norra delen av Europa är de skogsbaserade industrierna stora, då genom tillverkning av bland annat papper och pappersmassa. Hela 20 % av Sveriges bioekonomi genereras från papperstillverkning. Inom ramen för forskningsprogrammet Horisont 2020 ska nationella och regionala bioekonomiska agendor stödjas för att kunna växa och utvecklas.

Branschorganisationen CEPI understryker hur viktigt det är att det nu har släppts en mer konkret Europeisk strategi som ger förutsättningar för en verkligt cirkulär bioekonomi med låga växthusgasutsläpp. “The EU’s new Bioeconomy Strategy rightly puts the emphasis on bridging the bioeconomy, sustainability and circularity. It also goes beyond research to deploy bio-economy innovation and investments in Europe,” säger Sylvain Lhôte, generaldirektör på CEPI.

EU-kommissionen kommer under 2019 att lansera 14 konkreta åtgärder för att driva på arbetet med att utveckla bioekonomin i Europa. I planen ingår en satsning på 100 miljoner euro i en plattform för att få ut biobaserade innovationer på marknaden. Man avser också att implementera ett övervakningssystem för medlemsländerna med syftet att mäta framstegen mot en hållbar och cirkulär ekonomi. I juni fattades ett beslut om ett strategiskt bioekonomiprogram för Norden, som innehåller 15 insatser för en hållbar förändring.

 “To be successful, the European bioeconomy
needs to have sustainability and circularity at its heart.”

EU:s nya bioekonomistrategi