Hushållen överträffar regeringens återvinningsmål

Svenska folket är i världsklass när det gäller källsortering av tidningar. Förra året lämnade vi in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad. Hushållen överträffar tillsammans med oss producenter med råge regeringens återvinningsmål på 75 procent.

 

Varför återvinna?
I takt med att allt fler når en hög levnadsstandard är det viktigt att vi blir medvetna om hur vi använder jordens resurser. Återvinning är viktigt för att på ett resurseffektivt sätt kunna tillverka nya produkter med begränsad miljöpåverkan. Energiåtgången vid papperstillverkning är till exempel betydligt lägre när papper tillverkas på en bas av returfiber än när fibrerna kommer direkt från skogen.

Återvinning har med andra ord också en tydlig klimateffekt. Eftersom koldioxidutsläppen minskar med ca 1,4 kilo för varje kilo tidningar som vi återvinner, gör vi miljön en stor tjänst genom att lämna tidningar på en insamlingspunkt för tidningar (på återvinningsstationen, återvinningscentral eller i kärl vid den egna bostaden eller i kontorsinsamlingen).

 

Väl fungerande återvinning

Återvinning kräver fungerande kretslopp, från insamling till tillverkning av nya produkter. Att vi tar ansvar för hela kedjan säkerställer att det finns en långsiktig användning av insamlade tidningar.

I Sverige är det lag på att tidningar ska återvinnas. Riksdagen har beslutat att de som tillverkar eller importerar tidningspapper eller trycker/låter trycka eller importerar tidningar även ska vara ansvariga för insamling och återvinning. Ett bra återvinningssystem bygger på gemensamma insatser från alla berörda och att det finns utbyggt i hela landet. Det är bara tillsammans som vi kan få kretsloppet att fungera. Den lokala förankringen och lokalt anpassade lösningar är också viktigt.

Papperskretsen ger en ÅtervinningsGaranti som ett kvitto på vad vi uppnår tillsammans när det gäller återvinning.

För oss inom Papperskretsen är återvinning ett prioriterat område och vi är måna om att ta vårt ansvar som producenter. Vetskapen om att allt papper som samlas in går till återvinning gör att medborgarna litar på systemet och blir motiverade att bidra. Vi inom Papperskretsen kan garantera detta, eftersom vi tar ansvar för hela insamlings- och återvinningskedjan – i hela landet.