I skogen växer framtiden

Strax utanför Norrköping ligger Elgsjögården, en del av Holmens skogsbestånd, som är ett av många fina exempel på det hållbara skogsbruk som bedrivs i Sverige idag. ”Här växer framtiden” står att läsa på skyltarna runtom den fem kilometer långa skogspromenaden som ger en fingervisning om det långsiktiga kretsloppstänk som råder inom den svenska skogsindustrin.

 

andreas boo elgsjogarden
Andreas Boo, VD Pressretur, på skogspromenad i Elgsjögården.

 

Skogsslingan runt Elgsjögården bjuder på stor variation med blandade träslag och åldrar på träden. När träden väl skördas här transporteras de i huvudsak till närliggande sågverk och pappersbruk för att sedan bli en del av din vardag i form av material till husbyggnation och papper. Förra året uppgick den svenska exporten av skogsindustriprodukter till 124 miljarder kronor!

Ett av områdena som skördades här för några år sedan återplanterades sedan med cirka 35 000 nya granplantor – avverkad skog återplanteras alltid av Holmen. Så ser kretsloppet ut: den förnybara skogen skördas och bidrar med miljövänliga produkter samtidigt som ny skog planteras för att sedan skördas upp till 60-70 år fram i tiden och återigen bidra med hållbara material och produkter i samhället.

Långsiktigheten i vårt aktiva skogsbruk har lett till att mängden skog faktiskt ökar – idag har vi dubbelt så mycket skog som vi hade för 100 år sedan på grund av förfinad och mer hållbar skogsskötsel, och skogen fortsätter att växa! Förutom omfattande återplantering har även förfinade maskiner och metoder bidragit starkt till dagens livskraftiga skogsbestånd, exempelvis kan maskiner förses med särskilda band för att minska markpåverkan.

 

skog elgsjogarden
Elgsjögården, en del av Holmens skogsbestånd, strax utanför Norrköping

 

En av de viktigaste åtgärderna i det svenska skogsbruket är röjning som syftar till att ta bort träden av dålig kvalitet för att ge mer utrymme till de mer högkvalitativa. Tillgången till ljus, vatten och näringsämnen förbättras genom röjning vilket ger starkare och mer livskraftiga träd. Vissa av de röjda träden lämnas dock kvar i skogen och fungerar som viktig föda åt djur och insekter.

Förutom att skogen bidrar med förnybara material och produkter i vår vardag så fungerar den även som en koldioxidsänka. Varje år binder Holmens skogar hela 4 350 000 ton koldioxid! Ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk är därför avgörande för att kunna möta klimatutmaningarna.

 

Kort om Holmens skogar

Holmens skogar sträcker sig över nästan 1,2 miljoner hektar från Skellefteå i norr till Västervik i söder. De vanligaste trädslagen i skogarna är, i fallande ordning, tall, gran och björk. Ungefär 20% av arealen används för naturvård.