Insikter från Almedalen 2019

Inför hösten har Papperskretsen samlat ihop insikter från intressanta diskussioner om insamling och återvinning från Almedalsveckan. Nya affärsmodeller, ny teknik, bättre politiska styrmedel och stärkt samarbete i hela värdekedjan var några av de kritiska komponenter som lyftes fram av de flesta för att lyckas med omställningen till ett cirkulärt samhälle.

  • Cirkularitet eller cirkulär ekonomi var kanske veckans mest diskuterade ämne. I och med att det finska ordförandeskapet i EU kommer att prioritera cirkularitet väntas frågan bara växa inom alla nivåer i samhället. Konsumenternas efterfråga på hållbara produkter och tjänster kommer bara öka, vilket fortsatt pressar företag och organisationer att ställa om.
  • Samarbeten och partnerskap med producenter, leverantörer, konsumenter, mellan konkurrenter och med politiken lyftes av många fram som helt centralt för omställningen till ett cirkulärt samhälle
  • Efterfrågan på politiska styrmedel är fortsatt stor, inte minst vad gäller att skapa förutsättningar för cirkulära affärsmodeller. En del i det här var enligt några att göra en översyn av avfallsmonopolet
  • Ökad spårbarhet av tillsatser genom digitalisering, renare material och minimerad blandning av material var exempel på hur sopsorteringen ska kunna öka och effektiviseras
  • Design stod i centrum. Det fördes många diskussioner om vikten av produkters design och om hur kraven ökar på att från början designa produkter som kan insamlas och återvinnas på ett effektivt sätt. Cirkularitet kommer att behöva vara prioriterad i produktens hela livscykel och mängden materialvariationer bör minska
  • Internationell standarder och märkningar efterfrågades för att förenkla för konsumenten att avgöra hur olika material ska sorteras och återvinnas, men också hur återvinningsbara såväl produkter som deras förpackningar är innan man köper dem. Den globala handeln med återvunnet material kommer bara växa
  • Avfall som begrepp måste försvinna. Branschen måste börja prata om resurser istället. Många efterfrågade att näringsdepartementet tar över frågorna på grund av det stora ekonomiska värdet som uppstår i och med omställningen till den cirkulära ekonomin
  • Lagstiftningen ansågs av många vara föråldrad och borde göras om. Renhållningslagstiftningen är till exempel utformad utifrån ett hälso- och sanitetsperspektiv, inte med utgångpunkt i cirkularitet, miljö och hållbarhet