Klimat i fokus på Miljöpartiets kongress

I helgen bjöd Miljöpartiet (MP) in till sin årliga kongress med sloganen ”Nu – klimatet kan inte vänta”. I kongresshandlingarna kan man redan nu skymta vilka frågor som man kommer att driva hårdast och gå till val på i höst. Några av dessa berör i allra högsta grad skogspolitik, materialströmmar, biobaserad och cirkulär ekonomi. Nya och gamla satsningar för att sänka koldioxidutsläppen lyfts fram extra tydligt, liksom grön skatteväxling på exempelvis sopförbränning.

MP verkar för målet att Sverige ska gå över till en helt cirkulär ekonomi. I höstbudgeten fick man igenom att inrätta en delegation för detta syfte och ett antal konkreta förslag har tagits fram. Regeringens arbete med avfallshanteringen nämns som en av processerna för att komma framåt. Man vill också ställa krav på design för att saker ska bli lättare att reparera och återanvända. Regeringens strategiska samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi ska öka den biobaserade ekonomins andel och främja cirkulära lösningar.

Som en del av utvecklingen mot en resurseffektiv cirkulär ekonomi vill MP arbeta  enligt den så kallade avfallstrappan, det vill säga enligt följande ordning:minimera, återanvända, återvinna material resp. energi samtdeponi). Som förslag för att stärka incitamenten föreslås en skatt på sopförbränning, något som även Centerpartiet önskar.

Den svenska skogen ska brukas hållbart enligt det tidigare lanserade nationella skogsprogrammet. MP vill under nästa mandatperiod  ”skydda de sista resterna av Europas gammelskogar och ställa om svensk och europeisk skogspolitik så att den gynnar den biologiska mångfalden.”. Några konkreta önskemål är hyggesfria metoder, ökat skydd av värdefull natur samt använda skogsråvara där den gör mest nytta för klimatet. För att bevara regnskogarna ser man även att svensk konsumtion behöver förändras, exempelvis genom att skärpa kraven på offentlig upphandling.

MP vill under nästa mandatperiod arbeta fram striktare krav på hållbarhet för produkter, i Sverige och på EU-nivå. Med målet att se vad produkten innehåller, var den kommer från och hur den kan återvinnas eller tas om hand.

MP har presenterat fem förslag för mindre nedskräpning. Exempelvis vill man införa skatt på alla engångsartiklar som orsakar nedskräpning. Vidare föreslås att vissa plastartiklar ska ersättas av andra material eller förbjudas. Målet är att styra bort från engångsartiklar och istället gå mot flergångsanvändning.

Läs underlag till MP:s årliga kongress här