Kommentarer på Naturvårdsverkets nya förslag till nationell avfallsplan och avfallsbyggande program

Naturvårdsverket lämnade i början av december ett förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program för 2018-2023. Pressretur har lämnat synpunkter och välkomnar förslaget i sin helhet.

Planen och programmets syfte är att beskriva Sveriges arbete med att:

  • minska mängden avfall och dess negativa effekter på människors hälsa och miljö
  • minska spridningen av farliga ämnen
  • främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin

Vi anser att det idag inte finns behov av nya åtgärder utan att det är betydligt bättre att fokusera på att fortsätta pågående arbete och den fastslagna inriktningen i politiken. Det är vidare positivt att den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet slås ihop till ett dokument. Det ger en bättre överblick över avfallsområdet.”, säger Andreas Boo.

Vidare presenteras här några av de centrala synpunkterna från Pressretur:

  • Papper är en materialsort med redan höga återvinningsgrader. Pressretur anser inte att det finns en betydande potential att öka utsorteringen av papper i hushållsavfall. Den redan höga återvinningsgraden visar på en stor potential för pappersmaterial vid övergång till alltmer biobaserade material som substituerar fossilbaserade material. Det kan då utgås ifrån att återvinningsgraden av dessa kommer att vara fortsatt hög.
  • Trots minskad efterfrågan på materialåtervunnit returpapper och tidningar tyder alla tillgängliga uppgifter på att återvinningsgraden är kvar på en fortsatt mycket hög nivå även om mängderna minskar. Det bör vara Naturvårdsverkets uppgift att lägga samman uppgifterna redovisade från samtliga existerande Producentansvarssystem och redovisa dessa sammanlagt som Rikets uppgifter.
  • Pressreturs system nämns i dokumentet och således skall även andra operatörer beskrivas. Tillägg till beskrivning av Pressreturs system är att samtliga tidningar insamlade i Sverige återvinns i Sverige.
  • Kommunala och regionala mål kan kompletteras med att producentansvarens infrastruktur bör visas hänsyn och gynnas vid kommunalt planeringsarbete.Kommunala Avfallsplaner ska med fördel främja Producentansvarens infrastruktur. Något som även bör tas i beaktning vid framtagandet av Naturvårdverkets Föreskrifter om kommunala Avfallsplaner (NFS 2017:2).

Länk: Remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023