Lätt att göra rätt, men dyrt när det blir fel

Varje år kostar städning vid landets återvinningsstationer tiotals miljoner kronor. Städningen kan handla om allt ifrån att plocka upp tappade förpackningar och tidningar vid insamlingskärlen till att forsla bort övergivna vitvaror och byggsäckar som felaktigt lämnats intill stationen. I slutändan är det konsumenten som får betala räkningen för underhållet via förpackningsavgifterna. Vi har intervjuat Katarina Masser, gruppchef på Förpacknings- och tidningsinsamlingens driftavdelning, som svarar på frågor kring renhållning och sortering vid återvinningsstationerna runtom i landet.

 GrönBild: Förpacknings- och tidningsinsamlingen

 

Vad är det största problemet ni på FTI stöter på vad gäller städningen vid återvinningstationerna?

– Det mest otrevliga problemet för oss gäller sanitet, det vill säga att personer nyttjar våra stationer som toalett! Men oftast rör det sig om dumpat hushållsavfall och matavfall. Byggsäckar slängs också vid våra stationer i stället för att hanteras enligt överenskommelse med de som levererat dem. Även möbler och annat avfall, exempelvis vitvaror, som ställs vid våra stationer är ett problem och hindrar framkomligheten för andra återvinnare. De ska lämnas till kommunens återvinningscentraler.

 

Hur ser städningen vid återvinningsstationerna ut idag?

– FTI anlitar städentreprenörer som åker runt på respektive återvinningsstation (ÅVS) och städar, en städning som planeras efter verksamhetens lokala behov.

 

Hur arbetar ni för att informera om vad som gäller?

– Kommunen är enligt lag ansvarig för informationen men FTI har löpande dialog med kommunerna och miljökontoren som bedriver tillsyn av våra stationer för att kunna kvantifiera problemen. Vi på FTI informerar även via vår hemsida och har gjort filmer som visar på hur lätt det är att göra rätt! Information om hur, vad och var man återvinner finns också hos kommunen.

 

Hur kan allmänheten bli bättre på att hålla rent? Vad krävs?

 Allmänheten är generellt sett väldigt bra på att sortera och återvinna på rätt ställe. Tyvärr är det ett fåtal som av olika anledningar nyttjar stationen på fel sätt vilket drabbar kringboende och alla de som gör rätt. Nedskräpning och dumpning av grovavfall vid våra återvinningsstationer kostar tiotals miljoner kronor per år – en kostnad som dessvärre fördelas på alla konsumenter. FTI arbetar därför aktivt med information och andra insatser för att konsumenterna ska tycka att det är trevligt att återvinna vid den lokala återvinningsstationen. Vi har under det senaste året exempelvis höjt städfrekvensen för att, trots felaktig sopdumpning, bibehålla en god kvalitet för våra besökare.

 

Genom att återvinna förpackningar sparar vi energi, resurser och material. Pappersfibrer till exempel kan återvinnas och användas till nya produkter upp till sju gånger! Källsortering och återvinning ökar därmed resursutnyttjandet under en längre tid. När materialet inte kan återvinnas mer går det till förbränning.