Lokal journalistik betalar notan för insamlingssystemet

Den tryckta pressen står inför sin största utmaning någonsin, med stora effekter för samhället.  Att den granskande och opinionsskapande tryckta nyhetspressen är på tillbakagång är en demokratifråga, och bevarandet av den oberoende och fria journalistiken är en av samtidens mest centrala frågeställningar.

För att motverka den negativa utvecklingen utökar regeringen presstödet och sänker digitalmomsen, som är viktiga verktyg i det här arbetet. Samtidigt inför samma beslutsfattare krav på ett helt nytt återvinnings- och insamlingssystemet för tidningar och returpapper, som driver enorma kostnader för tidningsbranschen. Här måste en balans hittas mellan två samhällsviktiga frågor – ökad miljönytta och skydd av demokratin.

För att bredda perspektiven och förstå varför fri och oberoende media är grundläggande för demokrati och samhälle och hur ett insamlingssystem för returpapper och tidningar kan utgöra ett hot har Papperskretsen pratat med Dennis Oscarsson Krook, projektledare på Gratistidningarnas Branschorganisation (GTF) och Anders Westermark, VD på Norra Västerbotten Tidning.

Hur ser utvecklingen för dagstidningar respektive gratistidningar ut? Hur utvecklas upplagor respektive sidantal över tid?

Anders Westermark menar attdagstidningarna har en minskning av prenumerationer abonnerad, betald upplaga, som ligger på 6-7% per år. Samtidigt ökar de digitala läsarintäkterna. Några av lokaltidningarna har faktiskt totalt sett fler betalande kunder 2019 än 2018, men förändringen är långsam.”

”4.6 miljoner hushåll nås av gratistidningarna, och de tidningar som är mätta har en räckvidd på 65%. Det innebär att vi når 6 miljoner människor. Flesta är veckoutgivna vissa är månad” säger Dennis Oscarsson.

Hur ser dagspressens respektive gratistidningarnas ekonomiska utveckling ut vad gäller annonsintäkter och annonsvolym?

”Det är ett allvarligt läge för Sveriges morgontidningar. Annonsintäkterna i print minskar under 2019 jämfört med 2018 med ungefär 15%. Tyvärr växer inte de digitala annonsintäkterna för närvarande. Det är de amerikanska giganterna, Google, Facebook mfl som ökar och ger den information vi vill ha när vi vill ha den. Idag är det global konkurrens även på den lokala annonsmarknaden” ,

– Anders Westermark, VD Norran
Anders Westermark, VD på Norra Västerbotten Tidning.

”Annonsvolymerna för gratistidningar är stabila, men priserna pressas nedåt hela tiden, det minskar intäkterna”, menar Dennis Oscarsson.

Vilken roll spelar gratistidningarna i dag i Sverige? Vad betyder gratistidningar för den fria lokala journalistiken?

Dennis Oscarsson poängterar att gratistidningarna, även vad folk säger, jobbar med journalistik. ”När man pratar journalistik i branschen tänker man gräv gräv gräv, men de här tidningarna jobbar med informationsjournalistik. Det är relevant, viktig och nödvändig för det lokala samhället. Det har ett stort värde!”

Människor som kommer från och utanför EU läser gratistidningarna i större utsträckning, och de i lägre åldrar läser mer.

”De här tidningarna läses utav allmänheten och läsarskalan avspeglas bättre än i många andra medier. Människor med högre utbildning läser också mer gratistidningar. Informationen är tillgänglig för alla. Det motverkar åsiktsbubblor och polarisering i samhället genom att vara bryggan mellan dagstidningar och sociala medier.”

– Dennis Oscarsson, projektledare GTF
Dennis Oscarsson Krook, projektledare på Gratistidningarnas Branschorganisation (GTF)

”Den tryckta informationen, gratis eller betald, har en redaktör som ansvarar, en ansvarig utgivare. De exponeras för samhällskritisk debatt och läsaren möter det man behöver veta, men också sånt som man inte visste man behövde veta. Det är jätteviktigt för att nå utanför sin egen åsiktskorridor”, menar Anders Westermark. ”Gratistidningar är också ett viktigt komplement för att hålla upp räckvidden, då allt färre betalar för en tidning. Den når ofta grupper som inte skulle köpa en tidning, vilket är en förutsättning för att nå människor som normalt inte är mediekonsumenter. Det måste man värdera. Till exempel yngre exponeras för en gratistidning där det finns en intressant rubrik, annars når man inte.”

Gratistidningarna spelar alltså en viktig roll som bärare av lokal och politisk obunden journalistik eftersom många väljer att ta in den i brevlådan och faktiskt läser innehållet. ”En tidning är en logistikkanal, informationen bärs hem till dig. Kanske är gratistidningarna Sveriges största räckviddsmedia, om det ses som en kanal det vill säga”, poängterar Dennis Oscarsson.

”Som lokal informationsbärare kommer gratistidningarna ta över, redan idag är dagspress och TV regional. Det kommer fortsätta vara viktigt att veta vad som händer lokalt inom lokalhandeln, affärerna, klubbarna, restaurangerna, och andra erbjudanden”, fortsätter DennisOscarsson. ”Vi är viktiga för lokalt företagande. Varför? Jo för om jag driver ett fönsterputsföretag i Härnösand behöver man nå kunder för att driva affären. Gratistidningarna fungerar oerhört effektivt för att nå nya kunder.”

Hur påverkar regeringens politik och ändringarna av Returpappersförordningen er verksamhet?

”Det är fullständigt förödande. Återvinningen är över 90%. Att då kräva hushållsnära insamling skapar stora kostnadsökningar som vi inte kan bära. Tidningspapper kostar strax under 5000 kr/ton. Ursprungsförslaget skulle riskera att öka kostnaden med kring 20% till ingen nytta. Det går inte att laga det som inte är trasigt. Det är ett gott syfte bakom förslaget som ger vår dagspress ett mycket ont resultat”, säger Anders Westermark

”I worst case så får 100-tals tidningar lägga ned till slut. Vi har ju framfört vår oro för Kulturministern och Miljöministern, och att de måste göra en konsekvensanalys. Kostnaderna för investeringarna går nedåt i ledet, och vi kan inte bära dem. Lokal journalistik kommer få betala notan”, säger Dennis Oscarsson.

Hur ser er läsekrets ut i dag och hur påverkas dessa grupper av förändringarna?

”I print har vi en äldre betalande kundgrupp. Däremot är läsekretsen mer spridd. Självfallet så är det mobilen som är medieplattform för de yngre läsarna. Men kombinationen är viktig. Till exempel digitalt under veckan och i print till helgerna.Det är ytterst viktigt att understryka att vi är under ett antal år starkt beroende av printaffären. Ca 80% av våra intäkter i betald dagspress kommer från print och den övergången till digitalt måste få ta tid.”, säger Anders Westermark.

”Vi är ett medie som når alla på lokalnivå. Vi når den breda läsarbasen, och står nära lokalsamhället. Det finns inte en exklusiv grupp som har tillgång till den viktiga informationen. Om man ska nå brett i ett lokalt område idag, och framförallt kvinnor som läser mer gratistidningar, då ska man använda det här mediet”,

– Dennis Oscarsson

Pressreturs VD Andreas Boo kommenterar den pågående regleringen av insamlingssystemet för returpapper och tidningar i ljuset av vad Anders Westermark och Dennis Oscarsson säger: ”Dagens insamlingssystem av tidningar och returpapper som Pressretur ansvarar för genererar en materialåtervinningsgrad på över 90%. Det är med andra ord inte ett problem med återvinningen av just tidningar och returpapper. Vi vill fortsatt erbjuda samma höga grad av service och närhet som vi gör idag eller möjliggöra ännu bättre lösningar om det finns behov av det. Det kan vi göra med dagens befintliga system. Men krav på att bygga ut kommer driva kostnader som riskerar hela tidningsbranschen. Helt i onödan ur ett miljöperspektiv.”

Läs andra röster om den pågående debatten om tidningsbranschens utmaningar här.

Läs Myndighetens för radio, TV och press för svensk medias ekonomiska utveckling här