Miljöminister Lövins svar på riksdagsfråga: Kraven i förordningen är inte detaljstyrande

Regeringen vill se kostnadseffektiva lösningar från producenterna som ökar återvinningen av returpapper och tidningar utan att hämma den fria journalistiken eller riskera den cirkulära ekonomin

I onsdags 30 oktober svarade miljöminister Isabella Lövin på en skriftlig fråga från riksdagsledamot Lars Mejern Larsson (S), ledamot av kulturutskottet. Frågan gällde tidningsbranschens oro över konsekvenserna av att införa ett nytt hushållsnära pappersinsamlingssystem. Lars Mejern Larsson menade att kostnaderna kommer öka med det nya systemet som leder till att papperstillverkarna kommer tvingas ta högre papperspriser vilket i sin tur kommer innebära ett minskat tidningsläsande. Det riskerar att resultera i en minskad mångfald av aktörer på det tryckta ordets arena och ett hämmat debattklimat. Lars Mejern Larsson undrade hur miljöministern säkerställer att beslutet om hushållsnära tidningsinsamling inte får dessa negativa konsekvenser för dagspressen?

Miljöministern Isabella Lövin svarade att förslaget av ett nytt system fick mycket kritik i remissrundan och därför har regeringen valt att göra justeringar för att möjliggöra fler lösningar på mer kvartersnära insamling i stället för bostadsnära. Ministern menar också att ”eftersom kraven i förordningen inte är detaljstyrande finns alla förutsättningar för de som ska tillhandahålla insamlingssystemen att utforma dem kostnadseffektivt.” Hon hänvisar till att det just nu pågårett arbete hos Naturvårdsverket att ”vägleda om den nya förordningen och hos de ansvariga aktörerna att planera hur insamlingssystemen ska utformas”.

Pressreturs VD Andreas Boo uppfattar miljöministerns svar som en passning till producentkollektivet att utforma förslag på tillståndspliktiga insamlingssystem som ger en hög grad av återvinning och samtidigt är kostnadsmedvetna och effektiva.

Vi har redan idag ett insamlingssystem i världsklass, som balanserar mellan kostnadseffektivitet och hög miljönytta med en över 90 procentig insamlingsgrad på returpapper och tidningar. Det låter som om miljöministern har insett att ökade kostnader för ett system som på marginalen skapar ökad återvinning för vårt material riskerar att leda till katastrofala effekter. Inte minst för den svenska tidningsbranschen i en tid där det tryckta ordet redan står under stor press, men också för den cirkulära ekonomin om den återvunna råvaran riskerar att bli dyrare än jungfrulig råvara. Vi tar miljöministerns uppmaning att lämna förslag på insamlingssystem i balans på största allvar och förbereder tillsammans med producenterna en sådan ansökan till Naturvårdsverket

– Andreas Boo, VD Pressretur.”

Läs frågeunderlaget i sin helhet på riksdagens hemsida här.