Många kritiska röster när miljöministern vill avskaffa producentansvaret

Miljöministern vill avskaffa dagens producentansvar samtidigt som återvinningen ska öka genom kommunala insatser. Beskedet förvånar, även utanför återvinningsbranschen. Dagens väletablerade kretsloppssystem ger hög miljönytta och är bland de främsta i Europa.

 

Papperskretsens medlemmar oroas över miljöministerns besked från torsdagen. Idag återvinns fler än nio av tio tidningar som sätts ut på marknaden, och den återvinnande medborgaren är i hög grad nöjd med dagens insamlingssystem som ombesörjs av producenterna. 91 procent av svenskarna anser det ganska eller mycket enkelt att återvinna tidningar.

Att miljöministern nu vill avskaffa producentansvaret och därmed bryta upp ett väletablerat cirkulärt system är oklart och omotiverat. Dagens system ger hög miljönytta och den återvunna skogsråvaran är en värdefull resurs som används till nya produkter. Verksamheten är ett tydligt exempel på hur den biobaserade cirkulära ekonomin fungerar i praktiken. En bioekonomi som regeringen uttryckligen meddelat att de vill främja. En förändring av detta helhetsansvar som nu annonserats kommer inte att ge ökade miljövinster, tvärtom, vilket tidigare utredningar påvisat. Dessutom riskerar arbetstillfällen att försvinna i och i anslutning till de återvinnande pappersbruken när tillgången till rena material försämras.

Återvinningsindustrierna instämmer i kritiken. ”Kommunal återvinning passar inte i en cirkulär ekonomi”, menar Britt Sahleström, VD för branschorganisationen, i en kommentar till Aktuell Hållbarhet Direkt. De privata aktörerna har mycket bättre förutsättningar för att öka återvinningsgraderna i Sverige genom en vidareutveckling av det befintliga systemet.

Ledarsidan i Norrtelje Tidning lyfte fram problematiken kring ett kommunalt övertagande av samtliga avfallsfraktioner. Incitamenten för producenterna att tillverka återvinningsbara material och minska mängden förpackningsavfall försvinner. Konkurrens uppstår mellan materialåtervinning och sopförbränning i de kommunala pannorna. Kommer verkligen miljön att sättas framför en för dem viktig intäktskälla, frågar sig ledarskribenten och syftar på att kommunerna idag är de stora aktörerna på marknaden för sopförbränning. När 290 kommuner ska införa olika system för insamling och återvinning är risken också stor att kostnaderna ökar.

Även fastighetsbranschen har reagerat på miljöministerns utspel och oroas över skenande kostnader. En återmonopolisering kommer att kräva en utbyggnad av de kommunala soprummen som nu måste ta hänsyn till fler materialslag. Dessutom hotas konkurrensen och valmöjligheten för boende och näringsliv, menar de. Bygg- och fastighetssverige uttrycker också besvikelse över att inte ha bjudits in till diskussionerna kring ansvarsfrågan, som kommer att ha stor påverkan på deras organisation.

Papperskretsen hoppas att Karolina Skog tar till sig av de kritiska rösterna i arbetet framåt. För likt miljöministern vill vi också hitta en ”bred samförståndslösning som ger ett system som är stabilt och trovärdigt över tid”. För oss innebär det att politiken ger oss förutsättningar för att vidareutveckla – inte avveckla – dagens cirkulära system. På så sätt ökar vi återvinningen i Sverige. På så sätt bidrar vi till en biobaserad cirkulär ekonomi.