Materialåtervinning avgörande för att minska klimatpåverkan

En effektivare resurshantering och ökad återvinning är viktiga pusselbitar i att tackla klimatutmaningarna. Det var deltagarna överens om under Återvinningsindustriernas seminarium i Almedalen. Miljöminister Karolina Skog menar att Sverige har möjlighet att gå före på området och att omställningen till en cirkulär ekonomi kommer att vara omskakande på ett positivt sätt.

 

IMG_1863Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Johan Hultberg, Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson, Karolina Skog, miljöminister samt moderator Nina Ekelund, 2050.

 

Under Almedalsveckan anordnade Återvinningsindustrierna ett seminarium på temat materialåtervinning med namnkunniga deltagare såsom miljöminister Karolina Skog, Miljömålsberedningens och tillika Återvinningsindustriernas ordförande Anders Wijkman, Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Johan Hultberg samt ny nationell samordnare för Fossilfritt Sverige Svante Axelsson. Samtliga talare och efterföljande paneldeltagare var överensom att mer materialåtervinning måste till för att kunna uppnå klimatmålen.

 

Återvinningsindustriernas VD Britt Sahleström höll ett inledande anförande där hon konstaterade att en cirkulär ekonomi kommer vara avgörande för att nå uppställda miljömål. Hon efterlyste nya beräkningsmodeller för att synliggöra återvunnet material i statistiken – idag kan miljövinsten inte kommuniceras i form av en ”procentuell minskning av våra utsläpp”. Den ökade resurseffektiviteten som materialåtervinning innebär gör istället att utsläppen ”förblir konstanta” men på en lägre nivå. Britt Sahleström vill även se styrmedel på plats som driver på efterfrågan för återvunna varor.

 

Anders Wijkman, Miljömålsberedningens ordförande, lyfte fram en cirkulär ekonomi med en effektivare materialhantering som en viktig åtgärd för att radikalt kunna minska koldioxidutsläppen. Idag fungerar andrahandsmarknaden för återvunnet material ganska dåligt, det är billigare att använda jungfruliga material än återvunna. Anders Wijkman föreslog att momsen på återvunnet material bör tas bort för att främja användandet av denna typ av material bland företag i Sverige. Förbränning av osorterat avfall bör också förbjudas, enligt honom. Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Johan Hultberg höll med om att jungfruliga material måste bli dyrare – idag saknar vi en global prissättning för vår påverkan. Förutom återvinning måste även fossila råvaror bytas ut mot biobaserade för att kunna uppnå miljömålen, sa Anders Wijkman. Han lyfte också frågan om produktdesign där en anpassning måste ske framöver så att fler produkter kan återanvändas, återvinnas och rekonditioneras.

 

Miljöminister Karolina Skog sa att omställningen till en cirkulär ekonomi kommer att vara ”omskakande på ett positivt sätt” för Sverige och Europa. Samarbetet med svenskt näringsliv och de krafter som finns i Återvinningssverige är gedigna och vi bör sammankoppla det offentliga och privata för ett ansvarsfullt användande av råvaror. Här har vi i Sverige möjlighet att gå före, menade hon. Genom att uppnå klimatmålen kommer näringslivet att stärkas vilket bidrar till en hög välfärd och livskvalitet inom ekologins ramar. Miljöministern tryckte vid flera tillfällen på samverkan mellan det offentliga och privata i sitt anförande, där avfallsfrågan lyftes fram som ett bra exempel på det.

– Vi har mycket strukturer och kunskaper som vi ska arbete vidare på och utveckla, sa miljöministern.

Hon avslutade med att säga att det offentliga och det privata måste utmana och ha höga förväntningar på varandra, så att båda parter vässar sig ytterligare på miljöområdet.

 

Svante Axelsson, nyligen utsedd till nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, talade om en återvinningskultur som funnits länge i Sverige. Detta till trots så fortsätter vi i Sverige att importera avfall som går till förbränning, tränga undan biobränslen från marknaden och använda plast. Vi följer inte avfallshierarkin, menade han. Politiken måste följa hierarkin för att kunna uppnå en cirkulär ekonomi och därmed våra klimatmål. Svante Axelsson föreslog sänkt skatt för klimatsmarta och effektiva tjänster och ser gärna ett utökat producentansvar för andra produktkategorier. Ett pantsystem för exempelvis elektronik ansåg han också vara ett attraktivt styrmedel för att få tillbaka material och in i omlopp igen.

 

Anders Wijkman konstaterade slutligen att alla var ense om att materialåtervinning är sunt förnuft. Ändå går stora ekonomiska värden till spillo årligen genom ineffektiv hantering av våra resurser.

– Vi har så många anledningar att göra saker på ett annorlunda sätt, sa Anders Wijkman och avslutade seminariet.