Materialväxling behövs i cirkulär ekonomi

Remissrundan för regeringens cirkulär ekonomi-utredning är avslutad. Pressretur har lämnat svar som framhäver den förnybara skogsråvaran som avgörande i omställningen, tillsammans med utredningens förslag om ökat återbruk och avfallsminimering.

 

I sitt remissvar lyfter Pressretur vikten av förnybara material i kretsloppet, ett perspektiv som får litet utrymme i nuvarande utredningsförslag. För att på riktigt kunna ställa om till ett resurseffektivt samhälle måste även råvaran in i det cirkulära systemet vara hållbart. Därför föreslår Pressretur ett ökat fokus på den biobaserade dimensionen i regeringens fortsatta arbete.

”Pressretur anser att punkt 9.2 som innefattar förslag att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi bör inbegripa att utveckla den biobaserade grunden för cirkulär ekonomi. Därför bör det i enlighet med regeringsförklaringen ingå i delegationens uppgift att analysera och utveckla strategier för att öka den biobaserade dimensionen av cirkulär ekonomi i syfte att öka den totala resurseffektiviteten och klimatnyttan av föreslagna åtgärder.”

Läs remissvaret i sin helhet här: Remissvar Pressretur AB 28 juni 2017