Möte om returpappersinsamlingen i miljö- och jordbruksutskottet

I fredags den 15 maj hölls det ett möte i riksdagens miljö- och jordbruksutskott rörande insamlingen av och producentansvaret för returpapper. Mötet hölls med anledning av moderaternas utskottsinitiativ kring returpappersinsamling men även regeringens besked från den 23 april om att upphäva producentansvaret för returpapper och kommunalisera insamlingen diskuterades. Regeringen menar att ett avskaffat producentansvar för returpapper är en nödvändig åtgärd för att mildra den svåra situationen som tidnings- och mediebranschen och den fria journalistiken befinner sig i. Syftet med fredagens möte var således att samla in synpunkter och perspektiv från parter som berörs av beslutet.

Medverkande på mötet var kulturminister Amanda Linda samt representanter från Sveriges Kommuner och Regioner, Avfall Sverige, TU (Tidningsutgivarna), Skogsindustrierna och FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Även Pressretur var på plats och representerades av VD Andreas Boo och tillträdande VD Rolf Johannesson.

I Pressreturs anförande under mötet lyfte Andreas Boo  att Pressretur är stolta över att dagens system för insamling av returpapper och tidningar levererat i världsklass i nästan 30 år. Miljön har varit den största vinnaren på det insamlingssystem som drivits framgångsrikt av landets producenter och tills nyligen finansierats av materialvärdet från returpapper. Samtidigt har systemet under flera år har överträffat regeringens 2020-mål om 90 % insamlingsgrad. 

Andreas lyfter sedan att verkligheten har sprungit förbi systemen. I och med nya digitala läsvanor som leder till minskade tidningsvolymer, försämrade villkor för journalistiken och vikande annonsintäkter har det satts en enorm press på dessa demokratiska institutioner, inte minst i en tid av COVID-19.  

Den nya förordningen för returpapper med fastighetsnära insamlingen som bas skulle komma att ge producenter dramatiskt ökade kostnader. Konsekvenserna av detta skulle bli flera nedläggningar av lokala nyhetsaktörer, ökade abonnemangskostnader för tidningsläsare och färre aktörer och medborgare i samhällsdebatten. Detta parallellt som jobben skulle hotas inte bara i tidningsbranschen utan även hos grafiker och inom pappersindustrin. Tidningsbranschen kan därför inte bära kostnaden för en sådan insamling menar Andreas Boo.

Ett slopat producentansvar för returpapper, att ansvaret för insamling av returpapper överförs till kommunerna och finansieras genom avfallstaxa, menar Pressretur är helt avgörande för tidnings- och mediebranschens framtid. Denna ståndpunkt styrks även i regeringens besked från den 23 april om att upphäva producentansvaret.

Avslutningsvis tackar Andreas för att ha blivit inbjuden till utskottet och att de finner det oerhört värdefullt att få möjlighet att berätta för de folkvalda hur Pressretur resonerar.