Naturvårdsverket: ”För att vi ska kunna nå miljömålen krävs betydligt mer”

Naturvårdsverket har överlämnat den femte fördjupade utvärderingen sedan miljömålen beslutades år 1999. I utvärderingen beskrivs förutsättningar att nå miljömålen och förslag på hur vi kan närma oss att nå dem.

Av de totalt 16 miljömålen bedöms endast målet skyddande ozonskikt kunna nås. Naturvårdsverket uppmanar hela samhället till att bidra i omställningen. Man bedömer att det ofta saknas en helhetssyn vilket hindrar effektivitet i miljöpolitiken. Tidiga och breda samhällsekonomiska konsekvensanalyser behövs för att beslutsfattare ska kunna ta rätt beslut.

Att utveckla effektiva styrmedel för att minska konsumtionens miljöpåverkan beskrivs som en mycket viktig del i arbetet för att nå miljömålen. Detta gäller oavsett var i världen miljöproblemen uppstår. Vi behöver arbeta aktivt med cirkularitet, avfallsflöden och öka återanvändning och materialåtervinning för att spara på våra resurser och minska spridningen av miljögifter. I utvärderingen understryks också betydelsen av ett långsiktigt hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn.

Ett av Naturvårdsverkets många förslag är att bygga ut miljömålssystemet med fler etappmål, för att konkretisera vilken samhällsomställning som behövs. Ett av förslagen innebär att ”förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska 2025 utgöra minst 55 viktprocent, 2030 minst 60 viktprocent och 2035 minst 65 viktprocent. Förslagets nivåer och årtal är i överensstämmelse med EU:s avfallsdirektiv.”

Vi behöver spara mer på resurserna genom att bättre utnyttja produkters fulla livslängd, återanvända alltmer produkter och använda produkter som är tillverkade av återvunnet material.

Naturvårdsverket kommer under 2019 att publicera en handledning för hur konsekvensutredningar kan utformas för att ta fram styrmedel som minskar miljöpåverkan.

Läs utvärderingen här