Naturvårdsverket uttalar tydligt stöd för ett obrutet producentansvar

I dagarna presenterade Naturvårdsverket hur miljöbelastningen kan minska och resurseffektiviteten öka inom textilindustrin. Förslaget som var ett svar på ett regeringsuppdrag från 2014 innebär ett obrutet producentansvar med ansvar från produktion till återvunnen råvara. Argumenten för detta obrutna ansvar är tydliga och jämförbara med den pågående debatten om systemet för återvinning av förpackningar och tidningar.

– Naturvårdsverket vidgar den dagsaktuella debatten från kommunal transportlogistik till det övergripande målet om att avfall ska bli nya produkter. Bedömningen är att ett obrutet ansvar underlättar ny produktion genom kostnadseffektivitet, fokus på kvalitet och höga volymer. Precis samma analys som gäller för dagens tidningssåtervinning, säger Andreas Boo, VD Pressretur, i en kommentar.

Naturvårdsverket menar i sin rapport att vid ett införande av producentansvar skulle ett uppdelat ansvar riskera att leda till flera komplicerande effekter.

Från rapporten går att läsa:

”Ett system där en aktör ansvarar för den fysiska insamlingen och en annan aktör finansierar denna insamling riskerar att leda till konflikter, både om kostnaden för insamlingen och om kvaliteten på det insamlade avfallet. Det finns risk för att sådana konflikter leder till en mindre effektiv avfallshantering. Ett uppdelat ansvar gör också att det inte finns lika tydliga incitament att bedriva avfallshanteringen på ett kostnadseffektivt sätt.”

Allvarligast är kritiken vad gäller risken att det blir otydligt vem som ska nå målen. Ett perspektiv som också understryks i konsekvensutredningen till Mia Torpes utredning om förpacknings- och tidningsinsamlingen. Naturvårdsverket har mot bakgrund av en samlad bedömning av alla nackdelar valt att inte utreda ett kommunalt ansvar för insamling.

”I ett system med producentansvar där kommunen är insamlingsansvarig kan det även bli otydligt vem som ansvarar för att uppnå de uppställda målen. Ett system där någon för att uppfylla sin förpliktelse är beroende av att andra parter uppfyller sina förpliktelser kan leda till konflikter. Naturvårdsverket anser vid en samlad bedömning att det finns flera nackdelar med ett sådant förslag och har därför valt att inte utreda detta vidare.”

– Dagens situation med otydlighet och bristande framförhållning är ohållbar då vi måste hantera en återvinning med betydelse för hela pappersindustrin och med fortsatt höga ambitioner till år 2020. Min förhoppning är att alla inblandade tar till sig av den systemanalys som Naturvårdsverket utfört, avslutar Andreas Boo.

 

Läs Naturvårdsverkets rapport här.