Ny samverkansplattform mellan kommuner och näringsliv lyfter fram tillgänglighet, miljönytta och flexibla lösningar som grundpelare för ett effektivt återvinningssystem

Nu presenteras en ny samverkansplattform mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), och Avfall Sverige. Plattformen är en överenskommelse om hur kommuner och näringsliv kan samarbeta kring nya insamlingssystem. Målet är att bidra till högre nivåer för materialåtervinning i Sverige, åstadkomma återvunna material med hög kvalitet som kan efterfrågas av marknaden, och även bidra med underlag till Naturvårdsverkets utformning av riktlinjer för insamling och återvinning.

Samverkansplattformen utgår från ett antal principer, där partnerna bland annat betonar att utformning av flexibla systemlösningar bygger på skälighetsavvägning, kostnadseffektivitet, miljönytta och resurshushållning samt skillnader i lokala förutsättningar. Gjorda investeringar av kommuner, fastighetsägare och producenter värnas och ses som startpunkt för utbyggt insamlingssystem när så är lämpligt.

”Pressretur välkomnar initiativet och ser fram emot att tillsammans med parterna bakom samverkansplattformen vara med och utveckla vårt samarbete lokalt. Det utgör ett bra inspel till Naturvårdsverket och sin vägledning om utformningen av nya regler för insamling av returpapper”

Andreas Boo, VD Pressretur

Arbetet med plattformen inleds nu genom att den till en början testas i tio kommuner. Läs hela samverkansplattformen här