Om Papperskretsen

Papperskretsen är ett samarbete mellan alla medlemmar i TU Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Grafiska Företagen och  Pressretur. Papperskretsen administreras av Pressretur.

Papperskretsen

Samarbetet i Papperskretsen startades  2007 i syfte att tillsammans jobba för en ökad återvinning av tidningar och annat pappersmaterial i Sverige. Företagen som ingår i Papperskretsen är producenter som ansvarar för att deras produkter samlas in och tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Producentansvaret har i hög grad bidragit till att öka återvinningen av stora mängder avfall, och vi kan vara stolta över insamlingsstatistiken som visar att källsorteringen av tidningar och pappersmaterial är något vi svenskar verkligen tagit till oss.

Idén om Papperskretsen hör ihop med producentansvaret och att vi genom att ta det ansvaret bidrar till att skapa ett kretsloppssamhälle. Vår vision är att vara en huvudaktör i det arbete som möjliggör och skapar framtidens kretsloppssamhälle, ett samhälle som redan nu börjar ta form. Svenska folket är nämligen i världsklass när det gäller källsortering av tidningar, över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad som produceras på tidningspapper lämnas in.

Redan år 2019 överträffades regeringens mål för 2020 – en  materialutnyttjandegrad för tidningar på minst 90 procent. Vår mission är att ytterligare öka insamlingen och vi gör det bland annat genom att utbilda nya generationer i kretsloppets fördelar. Det ska vara lätt att göra rätt.

Vi ser avfall som en resurs och viktig råvara, vi säkerställer att de tidningar och kataloger som samlas in blir nya produkter. Tack vare tidningsinsamling på över 90 procent, 100 procent återvinning, effektiva och miljöcertifierade pappersbruk är vårt svenska system ledande internationellt.

PappersKretsen garanterar via ÅtervinningsGarantin att:

  • Rättvis och jämn service i hela landet.
  • Kvalitet genom sortering och miljöcertifiering.
  • En återvinningsprocess som minimerar restprodukter.
  • Returpappret är del av ett cirkulärt kretslopp.
  • Restprodukter återvinns eller blir till energi.
  • Allt insamlat material återvinns.

Ett svar på EU:s krav

Inom EU är återvinning en viktig del av avfallspolitiken, men också grundläggande för näringspolitiken. Att vi har en säker tillgång till bl.a. returfiber är viktigt för en konkurrenskraftig och resurseffektiv ekonomi. Det är alltså både ekonomiska och miljömässiga skäl som är bakgrunden till EU:s avfallshierki, som tydligt markerar att återvinning ska prioriteras framför förbränning eller deponering. ÅtervinningsGarantin är ett sätt att möta EU:s krav och att motverka tendenser till ökad förbränning av den värdefulla pappersråvaran.

Behandling av personuppgifter

Vi informerar gärna dig om hur vi använder den data vi samlar in om dig och vilka rättigheter du har. Om du har frågor kontakta gärna oss på info@papperskretsen.se. Pressretur AB är personuppgiftsansvarig. Läs mer om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter hos Datainspektionen.

Translate »