Pappers- och tidningsbranschen kritisk till regeringens återvinningsförslag

Faktabrist leder regeringen fel i avfallspolitiken. Pappers- och förpackningsbranschen visar idag på alternativ som når samma mål men utan tvingande investeringar på drygt 9 miljarder kronor. Kostnader som riskerar returpapprets konkurrenskraft.

Stora delar av näringslivet lämnar idag den 25 maj in svar på regeringens remiss ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper” som föreslår 100 % fastighetsnära insamling både i permanentboende och fritidshus.

Vi hoppas med det grundläggande arbete vi gjort att vi kan lägga det specifika förslaget om 100 % fastighetsnära insamling åt sidan och fokusera på en långsiktig lösning där kostnadseffektivitet och miljönytta vägleder politiken. Eftersom ca 95 % av tidningarna samlas in idag är det inte motiverat med skyhöga kostnader som gör returfiber ointressant för industrin, säger Andreas Boo, Vd Pressretur i en kommentar.

Utformningen av regeringens förslag kan bero på bristande underlag. Många organisationer och företag har reagagerat på bristande konsekvensanalys ekonomiskt och miljömässigt samt oklar beskrivning av hur förslaget ska genomföras. I en källgranskning visar sig dessutom flera antaganden i regeringens remiss vara fel.

När vi nu genom analyser kan visa att investeringar på dryga 9 miljarder ger i stort sett obefintlig miljönytta är det dags att enas om alternativ för utvecklat producentansvar.

Papperskretsen står bakom det förslag om en bostadsnära grundmodell som FTI presenterat. I förslaget utökas infrastrukturen av insamlingsplatser kraftigt och en ökad andel av hushållen har en fastighetsnära tjänst. Målet är en kostnadseffektiv och bostadsnära insamling. Det viktiga är att vi styr mot mål för minskad mängd förpackningar och tidningar i hushållsavfallet. Oberoende analys visar att FTI:s modell har i stort samma verkningsgrad i detta avseende som regeringens remiss.

En förutsättning för FTI:s modell och som därmed välkomnas i regeringens förslag är att äntligen genomföra ett system för tillståndspliktiga insamlingssystem med en viktig roll för Naturvårdsverket att följa upp vilken insamling som sker och hur.

Dagens framgångsrika återvinning hotas av att det insamlade materialet inte blir en konkurrenskraftig råvara. Det kan bero på för höga kostnader eller dålig kvalitet.

Med tillståndspliktiga insamlingssystem och tillsyn från Naturvårdsverket kan dagens experiment med blandning av kartong och tidningar upphöra, menar Andreas Boo. I de försök som vissa kommuner genomför i strid mot dagens förordning så leder det till stora eftersorteringskostnader och ökad användning av kemikalier i processer.  Detta för att försöka kompensera bristande kvalitet. Det kan inte vara en rimlig utveckling, avslutar Andreas Boo.

Papperskretsens hela remissvar kan läsas här