Pappersåtervinning ska öka inom EU

Arbetet inom den europeiska pappersindustrin CEPI:s kommitté för returfiber är i full gång. Under årets första möte i Bryssel diskuterades bland annat mätning och uppföljning av politiska mål och insatser för en ökad pappersåtervinning. Flera nämnde en separat insamling av pappersprodukter enligt svensk modell som nyckeln till ett lyckat återvinningssystem.

 

123

Bild: CEPI

 

Rättvisande bild av återvinningen

För att säkerställa att EU når sina mål om återvinning krävs tydlig och enhetlig mätning och uppföljning, något som diskuterades när CEPI:s kommitté för returfiber samlades i förra veckan i Bryssel. Idag finns olika sätt att mäta vilket gör jämförelse mellan ländernas statistik mindre tillförlitlig. I Sverige sker mätningen vid pappersbruken, något som anses ge en mer rättvisande bild av den faktiska mängd material som återvinns. Här behöver vi tillsammans från svenskt håll påverka länder som Tyskland för att nå en gemensam lösning.

Företagens roll stärks

Inom EU är definitionen om ”municipal waste” en annan viktig fråga som debatterats. Under mötet i Bryssel diskuterades främst kriteriet gällande kvantitet där avfall från stora företag och industrier som överskrider en viss mängd inte längre klassificeras som kommunalt avfall. Därmed får företagen själva välja hur materialet ska hanteras och kommunen har inte längre äganderätt över avfallet som genereras. När det kommunala monopolet bryts ges aktörer inom återvinningsbranschen möjlighet att ta tillvara på de värdefulla resurserna på ett mer effektivt sätt.

Forskningsprojekt för ökad återvinning

En annan framtidsfokuserad fråga är den om ökade återvinningsgrader. En separat insamling av papper har identifierats som avgörande för att nå ett högkvalitativt material och för att stimulera omställningen till en cirkulär ekonomi. Det är bland annat den separata insamlingen av papper, tidningar och pappersförpackningar som ligger till grund för det framgångsrika insamlingssystemet vi har i Sverige idag – med god kvalitet på det material som återvinns och nyttjas av de svenska pappersbruken.  Förutom cirkulär ekonomi-paketet, som förhandlas för närvarande, är projektet IMPACTPapeRec ett annat exempel på de ökade ambitionerna vad gäller återvinningen inom EU. Projektet finansieras av EU:s Horizon 2020-fond och syftar till att öka återvinningsgraderna för papper och minska avfall som går till deponi. I arbetet ingår bland annat att ta fram en ”best practice”-handbok för insamlingsprocesser som ska stötta länder i implementeringen.

Behovet av returfiber inom EU

Den europeiska pappersindustrin har under de senaste 25 åren nästan fördubblat användningen av återvunnen pappersfiber i sin produktion – från 25 miljoner ton 1991, till hela 47 miljoner ton 2014 (Källa: IMPACTPapeRec)! Utvecklingen har dock varierat stort i de europeiska länderna. Vissa länder ligger i absolut framkant med höga återvinningsgrader som gynnar bruken – däribland Sverige – medan andra hamnat efter vad gäller pappersåtervinningen. Det insamlade materialet utgör en viktig råvara för pappersindustrin runtom i Europa och bidrar med stor miljönytta, vilket projektet IMPACTPapeRec tagit fasta på i sitt försök att förändra insamlingssystemen i länder med lägre återvinningsgrader.

Möjlighet för Sverige att ta på sig ledartröjan

Även biobaserade material diskuterades kort i Bryssel, ett område där Sverige – tillsammans med sitt framgångsrika återvinningssystem – har en stor möjlighet att höja sin röst och göra avtryck inom. Sveriges tillgång till skog och en biobaserad cirkulär ekonomi som står högt upp på den politiska agendan innebär en stor möjlighet för oss att visa vägen. Förhoppningsvis kan deltagandet i CEPI:s kommitté för returfiber och branschorganisationens insatser bidra till en ökad medvetenhet kring biobaserade material, behovet av återvunnen fiber och vikten av ett effektivt insamlingssystem som säkrar råvaran. Här kan EU med fördel snegla på den svenska modellen som är bland de främsta inom Europa.