”Pappersindustrin utgör grunden för Sverige och vår välfärd”

Conny Nilsson, ombudsman på Pappers, bevakar branschen, näringspolitiken och energifrågor hos förbundet. I sitt arbete har han löpande kontakt med beslutsfattare och andra förbund samt deltar i kommittéer och arbetsgrupper som jobbar för att bevaka pappersindustriarbetarnas intressen, både i Sverige och inom EU.

 

ConnyVad betyder pappersindustrin för Sverige?

– Pappersindustrin utgör grunden för Sverige och vår välfärd. Varje år exporterar vi skogsindustriprodukter för 124 miljarder kronor, vissa år exporterar vi till och med mer än fordonsindustrin! Det spelar en betydande roll för välfärden och för bytesbalansen. Vår industri får hela Sverige att leva och är avgörande för glesbygdens överlevnad. Pappers- och massabruket är ofta den största arbetsgivaren på orten och skapar arbetstillfällen för lokalbefolkningen i både den egna anläggningen och i form av kringtjänster. Arbetstillfällen innebär skatteintäkter som i sin tur bidrar till den gemensamma välfärden. Pappersindustrin är därför jätteviktig för Sverige.

 

Hur ser du på pappersindustrins roll i en biobaserad ekonomi?

– Pappersindustrin spelar en viktig roll i omställningen till en biobaserad ekonomi. Massaveden vi använder i vår produktion tas från den brukade skogen som fungerar som en koldioxidsänka och bidrar positivt till klimatet. Vi känner dock en viss oro för den ökade konkurrensen för råvaran från bioenergiindustrin bland annat, som eldar upp massan istället för att förädla den. Det pressar upp priserna på råvaran vilket på sikt kan leda till att vi tvingas lägga ned anläggningar, något som skulle få svåra konsekvenser för de berörda orterna. Vad gäller pappersinsamlingen är det också en viktig komponent i en biobaserad ekonomi då vi kan nyttja pappersfiber flera gånger om.

 

Ansvaret för pappersinsamlingen har återigen utretts under det senaste året, där kommunerna föreslås ta över ansvaret från producenterna. Hur ser ni på Pappers på detta?

– Vi är oroade för den här utredningen och tycker det är vettlöst att slå sönder ett välfungerande system som uppnår insamlingsmålen! Regeringen talar om en cirkulär ekonomi i sin nyindustrialiseringsstrategi som syftar till att stärka industrins konkurrenskraft och göra svensk industri mer attraktiv. Därför är det märkligt att den här frågan utreds överhuvudtaget då systemet redan fungerar mycket väl och bidrar till att sluta kretsloppet.

 

Vilka är era viktigaste frågor för framtiden?

– Produktutveckling är viktig för att pappers- och massaindustrin ska kunna vara konkurrenskraftig även i framtiden. Exempelvis minskar läsningen av papperstidningar – vad ska komma till i istället? Därför måste vi ligga i framkant med att utveckla nya produkter. En annan viktig fråga är tillgången till el och massaved för att bibehålla konkurrenskraften. Även transportfrågan är avgörande för vår industri där vi på Pappers upplevt att det går åt fel håll och vi riskerar att få ökade kostnader för vår verksamhet. Transportkostnaden för att frakta timmer från skogen måste hållas nere för att vi ska kunna erbjuda attraktiva priser på vår förnybara råvara. Det här är en fråga vi jobbar vidare med i samarbete med andra berörda aktörer, bl.a. Skogsindustrierna.