Pappersindustrins betydelse för en hållbar konsumtion och produktion

Det har nu gått cirka två år sedan FN:s 17 globala hållbarhetsmål antogs i Paris med ambitionen att tillsammans arbeta för att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, avskaffa fattigdom och lösa klimatkrisen. Runtom i världen arbetar den privata och offentliga sektorn aktivt med att implementera hållbarhetsmålen i sina verksamheter för att bidra till Agenda 2030 – som FN:s 17 hållbarhetsmål ska bidra till.

Pappersindustrin har en betydande roll inom Agenda 2030 – med en tydlig relevans för FN:s hållbarhetsmål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion. En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för en hållbar utveckling.

Genom att främja pappersindustrin och produkter tillverkade av papper bidrar man till ett mer biobaserat och cirkulärt samhälle. Papper är ett biobaserat material – som i sin tur är en förnybar råvara. För varje avverkat träd planteras två nya träd i Sverige. Pappersfibern kan dessutom återvinnas upp till sju gånger innan den tappar i styrka och är därför ett av de mest hållbara materialen man kan använda. Genom att återvinna papper bidrar man till en resurseffektiv materialanvändning och även till att minska koldioxidutsläppen, ett viktigt bidrag för att minska klimatförändringarna.

För att vårt samhälle ska kunna bli mer cirkulärt och göra det möjligt för oss att övergå till en mer biobaserad ekonomi – är det därför viktigt att producenter har goda möjligheter och uppmuntras till en fortsatt produktion av produkter baserade på pappersmaterial. Det är även av stor vikt att på samma höga nivå som idag fortsätta insamlingen och återvinningen av tidningar och pappersmaterial, som möjliggör framtidens kretsloppssamhälle. Det är en del i Papperskretsens uppdrag. Producentansvaret har i hög grad bidragit till att öka återvinningen av stora mängder avfall och till att skapa ett kretsloppssamhälle.

Genom att utbilda kommande generationer om återvinning samt en hållbar produktion och konsumtion säkerställer vi framtidens kretsloppssamhälle. Om du vill veta mer om hur Papperskretsen arbetar för att utbilda kommande generationer om hur pappersprodukter produceras, används och återvinns hittar du vårt skolmaterial här.