Papperskretsen och Pressretur avvecklas!

I linje med regeringens beslut att avskaffa Producentansvaret för returpapper, dvs tidningspapper, från 1 januari 2022 kommer Papperskretsen och Pressretur att avvecklas efter 31 december 2021.

Pressretur AB har organiserat och ansvarat för landets insamling av returtidningar och andra trycksaker på tidningspapper sedan 1994 inom ramen för det producentansvar som då började gälla. Basen i Pressreturs insamlingssystem har varit FTI:s Återvinningsstationer (”ÅVS:er”). Regeringen beslutade i december 2020 att avskaffa producentansvaret för returtidningar från och med den 1 januari 2022. Ansvaret för insamlingen av returtidningar flyttas då över på kommunerna.

Papperskretsen har under många år existerat som ett forum och en webb-plats för frågor som rör landets insamling av returpapper. Bakom Papperskretsen står bland annat landets producenter av tidningspapper, TU Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter och Grafiska Företagen.

Volymen tidningspapper har minskat stadigt sedan rekordåret 2007, idag kvarstår cirka 25% av den volymen. Trenden är fortsatt vikande. I enlighet med ett regeringsbeslut i december 2020 upphör Pappersproducenternas insamlingsansvar under producentansvaret för tidningspapper den 31 december 2021.

Insamlingsansvaret har sedan 1994 hanterats av Pressretur AB (”Pressretur”). Från och med den 1 januari 2022 ansvarar varje kommun för att tillhandahålla en insamlingslösning. Varje enskild kommun bestämmer hur insamlingen av returpapper ska organiseras inom kommungränserna och har också det fulla ansvaret för att informera invånarna om respektive lösnings utformning.

I många kommuner kommer insamlingen av returpapper att fortsätta precis som vanligt, till exempel via någon av Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (”FTI:s”) ca 5 000 återvinningsstationer runt om i landet. De kommuner som fortsätter med ÅVS:er har valt att teckna egna avtal med FTI från och med 1 januari 2022.

FTI:s kundtjänst – se ftiab.se – är en bra kanal för frågor som rör ÅVS:er städning, fulla behållare eller annat som rör återvinningen.

Antalet tidnings-ÅVS:er kommer dock att minska med början efter årsskiftet. Det beror på att ett antal kommuner har valt att avskaffa insamlingen av tidningspapper via FTI:s återvinningsstationer, och erbjuder istället andra lösningar för insamling av returpapper i form av tidningar. Har just din kommun lämnat tidningsinsamlingen via  FTI:s ÅVS-system rekommenderar vi en kontakt med kommunen för att få mer information.

För Pressretur AB och Papperskretsens del innebär det avskaffade producentansvaret för tidningspapper att Pressretur AB läggs ned och Papperskretsen som forum och webb-plats kommer att avvecklas. Som en konsekvens kommer inte heller mejl till papperskretsen.se att besvaras efter 31 december 2021.

Pressreturs insamlingssystem har ihållande samlat in och återvunnit ca 90% av det tidningspapper som släppts ut på den svenska marknaden. Det är något vi alla ska vara stolta över!

Vi vill med dessa rader också tacka alla trogna tidningspappersåtervinnare för en fantastisk insats till gagn för hållbarhet och miljö!

För Pressretur AB, 


Rolf Johannesson, VD