Papperskretsen: Vad händer nu?

Senast 31 mars 2020 måste samtliga producenter på den svenska marknaden ansöka om tillstånd att bedriva tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) av returpapper och tidningar från 1 januari 2021 – alternativt ansluta sig till ett TIS. Papperskretsen tydliggör vägen fram till dess.

Papperskretsen har under lång tid rapporterat om de nya reglerna för insamling av returpapper och tidningar som kommer börja gälla 2021. Regeringens förändringar av Returpappersförordningen från 1994 – som ligger till grund för dagens insamlingssystem – innebär ett utökat ansvar för producenterna att göra insamlingen mer fastighetsnära.

Svenska pappersbruk har tagit ansvar och organiserat returpappershanteringen via Pressretur i över 25 år. Resultatet av detta är ett välfungerande insamlingssystem för returpapper och tidningar som levererar en materialåtervinningsgrad på 90 % och en service som 78 % av svenska befolkningen är nöjda med. Papperskretsen delar fortsatt inte politikens syn vad gäller behovet av att omdana systemet och har i flera år påtalat brister och utmaningar i samverkan med flera aktörer. Ur ett demokratiperspektiv är det förödande eftersom medieföretag med pappersprodukter nu får ännu ett ekonomiskt hot att hantera.

Ett av målen med förordningen är att göra 60 % av hushållens insamling fastighetsnära (FNI) från 2021. Det är en ökning från dagens insamling där ca 35 % av den totala volymen samlas in fastighetsnära. Papperskretsen har påvisat att driftskostnaderna för insamling vid hushållens tomtgräns riskerar att bli mycket höga. Vår analys är att miljönyttan är högst begränsad, att transporterna kommer öka och att enorma kostnader åläggs tidningsbranschen, vilket därmed utraderar det utökade presstödet och den sänkta digitalmomsen. Ökade insamlingskostnader och ökade returpapperspriser gör också att konkurrenskraften hos returfibern försämras avsevärt.

Med mångårig erfarenhet och kunskap ställer sig Papperskretsen nu bakom Pressreturs styrelses beslut om att gå fram med en ekonomiskt och miljömässigt försvarbar ansökan om tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) och förberedelserna inför implementeringen 2021. Senast 31 mars 2020 kommer Pressretur ansöka om tillstånd att bedriva TIS av returpapper och tidningar från 1 januari 2021. Papperskretsen medlemmar kommer att ansluta sig till Pressreturs rikstäckande system som redan idag når regeringens nationella mål för materialåtervinning 2020.

Papperskretsen kommer samtidigt fortsätta att bevaka och diskutera utformningen av det nya systemet med politiken liksom sprida information om regeländringarna och dess negativa ekonomiska och miljömässiga konsekvenser på tryckta produkter

______________________________________________________________________________

VIKTIGA HÅLLPUNKTER

2018: Regering beslutar om förordningsändringar för producentansvaret för förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall enligt ”Mer tillgänglig källsortering nära hemmet”

2020: Enligt förordningen för returpapper (2018:1463) ska Pressretur efter utgången av december 2019 ansöka till Naturvårdsverket (NVV) om att bedriva ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) NVV fattar beslut under 2020

2021: Tillståndet träder i kraft och från och med 2021 krävs det av TIS att det ska erbjudas kostnadsfri borttransport vid minst 60 % av fastigheterna. Om detta inte bedöms lämpligt på grund av exempelvis ökade transporter kan insamlingen istället ske bostadsnära. NVV ska senast vid utgången av 2021 ha utvärderat kravens påverkan på kostnadseffektivitet och miljönytta för att ta ställning till om kravet på borttransport från 100 % av bostadsfastigheterna 2025 ska börja gälla

2025: Från och med 1 april ska borttransport erbjudas 100 % av bostadsfastigheterna