Tillsammans tar vi ansvar för hela återvinningskedjan

Allting börjar i skogen. Träd avverkas, fibrerna blir papper som sedan kan återanvändas upp till sju gånger innan de bränns och omvandlas till energi.

 

Hemmet

När du läst dina tidningar och andra trycksaker lämnas de på en av landets insamlingspunkter för tidningar och förpackningar.

Insamlingsställen

Det finns idag cirka 7 000 tidningsbehållare utställda runt om i landet. Insamlingen sker i landets samtliga 290 kommuner för att alla ska ha tillgång till insamlingsplatser i närheten av hemmet.

Transport

Från insamlingsplatsen transporteras tidningarna till en sorteringsanläggning. Tömningen av behållare, transporten till sorteringsanläggningen och  sorteringen sköts av Pressreturs regionala entreprenörer.

Sortering

Allt material sorteras noga innan det levereras till pappersbruken. Skräp och felsorterat material tas bort. Efter sorteringen balas tidningarna eller transporteras som lösvara till ett av de fyra svenska pappersbruk som är anslutna till Pressreturs miljöcertifierade återvinningssystem.

Pappersbruket

På bruket genomgår returpappret en process där trycksvärta och föroreningar friläggs och pappret blir till pappersmassa. Pappersmassan blir sedan till nytt papper i pappersmaskinen.