Producentansvar bidrar till ökad återvinning

Producentansvaret för förpackningar och tidningar har lett till höga återvinningsgrader i Sverige och nationella mål som överträffas. Naturvårdsverket föreslår att dessa erfarenheter ska användas på fler områden såsom återvinning av textilier. Och företagen välkomnar ökad tydlighet. – Jag kan se likheter mellan återvinning av bomulls- och cellulosafibrer. Det kräver stora satsningar och en marknad för den återvunna råvaran där kontroll och långsiktighet är avgörande, säger Andreas Boo, VD på Pressretur.

 

pb

 

Naturvårdsverket släppte nyligen en rapport med förslag och åtgärder för en mer hållbar hantering av textilier och textilavfall. Myndigheten lyfte fram stora miljöfördelar med ett obrutet producentansvar, från produktion till återvunnen råvara, likt det som gäller för förpackningar och tidningar. Förra veckan uppmärksammade Svenska Dagbladet att klädföretag som redan idag samlar in textilier i de egna butikerna, såsom H&M, Hemtex och KappAhl, bryter mot lagen. Idag klassas nämligen textilier som hushållsavfall i miljöbalken och tillfaller därför kommunerna.

H&M ser textilierna som samlas in i klädinsamlingen som en resurs då vi kan minska resursförbrukningen i produktionsprocessen genom textilåtervinning. Vi anser därför att man bör omvärdera definitionen av gamla textilier som avfall, kommenterar Felicia Reuterswärd, hållbarhetsansvarig för H&M Sverige, ansvarsfrågan i en intervju med Svenska Dagbladet.

Genom att textilier klassas som hushållsavfall i lagens mening riskerar värdefulla resurser att gå till förbränning – eller i värsta fall deponi – istället för att återvinnas och användas till nya produkter. Klädföretagens initiativ och Naturvårdsverkets rapport från slutet av september har lyft frågan om en lagändring och införande av ett producentansvar för textilier.

Andreas Boo, VD på Pressretur som ansvarar för insamling och återvinning av returpapper runtom i landet, ser gärna ett kompletterande producentansvar som även omfattar textilier. Han menar att nuvarande ansvarsordning, med ett producentansvar för papper och tryckmaterial, varit avgörande för de höga återvinningsgrader som vi har i Sverige idag. Över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad samlas in varav 100 procent återvinns och blir till nya produkter.

– I textilbranschen ser vi nu ett starkt engagemang och driv att ta ansvar för de produkter man sätter på marknaden. Producentansvaret ger en ökad tydlighet, följer den grundläggande principen om att förorenaren betalar och gör det enkelt för konsumenten att återvinna sina uttjänta produkter, säger Andreas Boo.

Han vill att miljöminister Karolina Skog ger producenterna tydliga och långsiktiga spelregler som styr mot ökade insamlings- och återvinningsgrader – vare sig det gäller textilier, förpackningar eller tidningar. Politiska ramverk måste stödja de företag som vill göra skillnad, menar han. Dessutom visar en underlagsrapport till regeringsuppdraget om textilhantering från januari 2015 att kommunerna inte är särskilt intresserade av att själva ansvara för insamlingen av textilier.

I rapporten framgår att kommunerna upplever ansvarsförhållandet för insamlingen som otydligt, att det är svårt att hitta avsättning för återvinningsfraktionen och att det ibland råder osäkerhet kring var textilavfallet slutligen hamnar. Flera kommuner befarar också att en utökad hantering kommer att medföra ökade kostnader som inte lönar sig, varken ekonomiskt eller miljömässigt. Vidare vill inte kommunerna stöta sig med de ideella aktörerna som redan idag hjälper till i insamlingen av textilier, såsom Röda Korset och Emmaus.