Producentansvar införs på fler områden och servicenivå utreds av nya regeringen

I fredags röstade riksdagen för en ny regering som kommer lyfta flera frågor inom avfall, återvinning och cirkularitet.

I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet finns en ambitiös agenda för cirkulär och biobaserad ekonomi. Pant införs på elektronik, textilier får producentansvar och produkters återvinning ska möjliggöras genom ett slags informationspass.

Överenskommelsen betonar mer samverkan mellan kommuner och producenter och vill analysera vilka nivåer för service som är en rimlig lägstanivå. Med den skrivningen erkänner regeringen att tidigare förslag om 100 % FNI behöver utredas utifrån kostnadseffektivitet och miljönytta. Målet om en effektiv hushållsnära insamling signalerar att modellen för framtida insamlingssystem inte är bundet till FNI för att uppnå målen, flexibla lösningar anpassade efter olika lokala förutsättningar och existerande kommunala system krävs.

Papperkretsen.se återkommer när vi har mer information om hur mandatperiodens arbete planeras.

Punkt 38 i överenskommelsen

Stärk utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Genomför en bred översyn av regelverken för återvinning och hantering av avfall och restprodukter för att främja innovation och företagande i den cirkulära ekonomin. Ytterligare steg som gör det enklare för hushåll att återvinna och återbruka ska tas, bland annat genom att producentansvar för textilier införs. Möjliga framkomliga vägar för att kraftigt öka återbruk och återvinning av textilier ska prövas där branschen och ideella aktörer involveras. Krav på pant ska omfatta fler produkter, som exempelvis batterier, mobiltelefoner och annan elektronik. (Utredning tillsätts våren 2020. Systemet på plats från 2022). För ökad effektiv hushållsnära insamling, bättre samarbete mellan kommunala och producentansvarssystem, och för högre återvinning, ska införandet av nya samordnade krav på lägsta servicenivå för hushållens avfall, inklusive förpackningar, tidningar, grovavfall och farligt avfall, utredas. En utredning ska tillsättas om möjligheten att alla produkter ska ha ett produktpass med information om vad produkten innehåller, var den kommer från och hur den kan återvinnas eller tas om hand. (Utredningen tillsätts under 2021). Inför ett hyberavdrag liksom möjligheter att skattefritt upp till ett visst belopp hyra ut lösöre som till exempel bil, kläder, verktyg eller möbler (Från BP22).