Producentansvar och produktdesign allt viktigare i framtidens återvinningssystem

Lars Tysklind, riksdagsledamot och Liberalernas miljöpolitiska talesperson, framtidsspanar om morgondagens avfalls- och återvinningssystem. Att producenterna tar ansvar för sina produkter ur ett livscykelperspektiv – från materialval och ekodesign till insamling och återvinning – är centralt för ett resurseffektivt framtida samhälle, menar han.

Lars Tysklind(L)

(Lars Tysklind, riksdagsledamot (L)/Foto: Riksdagen)

 

Vad är den viktigaste skillnaden vad gäller avfallshantering och cirkulär ekonomi som vi kommer att se 2025?

– Vi hoppas få se minskad ”onödig” materiell konsumtion och förlängd livslängd på produkter. Återanvändningen måste öka och avfallet kommer än mer att ses som en resurs. Material måste lätt kunna separeras i olika fraktioner för att kunna återvinnas i nya produkter. Produktens design kommer då att spela en viktig roll för att underlätta att produkten återanvänds eller återvinns.

 

Vad är de enskilt viktigaste politiska besluten för att skapa förändring?

– Vi tror på grön skatteväxling som utgår från att den som smutsar ner också ska betala mer, det vill säga ”förorenaren betalar”. Stärkt konsumentmakt kan också driva på utvecklingen.

 

Vad förväntar ni er av enskilda företag?

– Alla har vi ett ansvar för miljö och klimat och tillvaratagandet av jordens resurser. Jag ser gärna att företagen driver på för att utveckla produkter så att de går att återvinna allt mer och att de tar ansvar för sina produkter ur ett livscykelperspektiv.

 

Kommer vi se producentansvar på fler områden?

– Jag tror definitivt att vi kommer att ha ett bredare producentansvar. Det är ju producenterna som har möjligheten att påverka hur produkten utformas, dess hållbarhet och möjlighet till återvinning. Det politiskt beslutade regelverket måste vara tydligt och långsiktigt och ha ett stort inslag av incitament att göra ”rätt”. Jag tror på kostnadseffektiva ekonomiska styrmedel.