Producentansvar

År 1993 antogs den så kallade kretsloppspropositionen av riksdagen, och det var då man började tala om producentansvar. Producentansvaret innebär att producenterna är ansvariga för att deras använda produkter samlas in och tas om hand på ett miljövänligt sätt. För att göra detta effektivt har producenterna slutit sig samman i så kallade materialbolag.

Materialbolagen organiserar insamlingen och omhändertagandet av materialet. Pressretur är ett exempel på ett sådant. 1994 fattade regeringen sedan beslut om producentansvar för tidningspapper och förpackningar tillverkade av papper, glas, metall och plast.

År 2005 bildades bolaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som ansvarar för de återvinningsstationerna runt om i landet, där hushållen kan lämna sina förpackningar och tidningar. Förpackningsinsamlingen finansieras genom att producenterna betalar förpackningsavgifter till det s k REPA-registret.
Tidningsinsamlingen finansieras helt av pappersindustrin genom Pressretur.

I december 2020 beslutade regeringen att Producentansvaret för returtidningar avskaffas i Sverige från och med 1 januari 2022. Det innebär att kommunerna från och med det datumet övertar ansvaret för att organisera landets returpappersinsamling. Regeringen är tydlig med att uppsatta mål för tidningsinsamlingens återvinningsgrad kvarstår.

Translate »