Råvaran säkrad med producentansvar

SCA är världens största köpare av pappersmassa. Som ett ledande företag inom hygienprodukter och mjukpapper är tillgången till skogsråvara och återvunnen fiber viktig för verksamheten. Papperskretsen möter Mattias Johansson, nytillträdd Public Affairs Director på SCA, för att diskutera materialförsörjning, råvarukvalitet och producentansvar.

 

mattias-johansson-bild

Mattias Johansson, Public Affairs Director på SCA.

 

Ett ambitiöst hållbarhetsarbete som styr mot FNs globala hållbarhetsmål och ett aktivt medlemskap i Ellen MacArthur Foundations Circular Economy 100-program är några byggstenar i SCA:s arbete för en hållbar cirkulär affärsmodell. Träfibern, en förnybar resurs som är lätt att återvinna och har stora miljöfördelar, är viktig för SCA.

– Det minskade tidningsläsandet och den ökade mängden pappersomslag och -förpackningar har lett till en generellt sett lägre kvalitet på returpapper. Det behövs en blandning av både returfiber och färsk fiber från skogen för att vi ska uppnå högsta kvalitet på våra produkter, säger Mattias Johansson.

I Sverige bedriver vi idag ett hållbart skogsbruk där tillväxten är väsentligt högre än avverkningen och där en långtgående naturhänsyn bevarar den biologiska mångfalden. Detta bekräftas bland annat av att en stor del av den svenska skogen är miljöcertifierad, enligt standarderna FSC och PEFC. För vår fiberförsörjning i Sverige har vi en mycket hög standard vad gäller hållbarhet. Ett certifierat skogsbruk ger fiber som möter höga miljökrav och blir produkter som sedan samlas in i ett väl fungerande system och ger nya, hållbara varor.

Hållbarhetsfrågor är något som Mattias Johansson jobbat med sedan länge tillbaka, bland annat inom FNs utvecklingsprogram i New York och i Kenya, och som miljöminister Lena Eks stabschef vid Miljödepartementet. Under hans tid på departementet presenterade alliansregeringen 2014 Avfallspaketet som bland annat fastställde producentansvaret för förpackningar och tidningar och skärpte återvinningsmålen till 2020.

– Producentansvaret ansågs redan då fungera väl och siffror från OECD visade på god statistik för avfallshanteringen och återvinningen i Sverige. Mindre än en procent av allt vårt avfall går till deponier, vilket är en helt otrolig siffra. Vi såg därför potentiella risker med att ändra för mycket i ansvarsordningen, säger Mattias Johansson.

Dåvarande politiska ledning ägnade mycket tid åt frågan om kommunerna skulle sköta insamling och återvinning av allt avfall bättre. I ett land med stora variationer vad gäller befolkningsspridning, ytor och avstånd ansåg man att en lösning inte passade för alla kommuner och en tvingande lag skulle inte vara tillräckligt effektiv, berättar han. Mattias Johansson har dock noterat att diskussionerna kring ett förändrat producentansvar alltjämt fortgår – trots Riksdagsbeslutet och att flera utredningar fastställt att nuvarande system, med ett obrutet producentansvar, ger god miljönytta med höga återvinningsgrader.

– Jag har svårt att se något juridiskt hållbart sätt att driva igenom en större förändring av insamlingsansvaret utan bred förankring i branschen och att man går via riksdagen. Och där har man ju tidigare kunnat se att en kommunalisering inte har stöd. Regeringens utredare skrev själv att materialet inte var tillräckligt övertygande för att riva upp nuvarande ansvarsordning, säger Mattias Johansson och syftar på den statliga utredning som presenterades tidigare i år.

Samtidigt som vi ser en minskad fraktion av mer högkvalitativa pappersfiber så växer efterfrågan på återvunnet material. Ett bibehållet producentansvar innebär att läckage av värdefull råvara förhindras. Mattias Johansson menar att råvaruförsörjningen saknats i de politiska diskussionerna kring producentansvaret och en ökad resurseffektivitet och högre andel förnybart material kommer att vara avgörande för att förverkliga en cirkulär ekonomi.