Regeringen försvagar kontrollen av förpacknings- och tidningsinsamlingen

Regeringen vill skjuta på införandet av tillståndspliktiga insamlingssystem (TIS). Ett beslut som leder till försvagade regelverk och sämre tillsyn. Återvinningsbranschen är besviken och menar att miljömålen till 2020 nu hotas. – Beslutet är beklagligt och spär på den redan osäkra situationen som präglat vår verksamhet under en lång tid, säger Andreas Boo, VD Pressretur.

 

Under torsdagen den 23 februari fattade regeringen beslut om att än en gång skjuta på införandet av tillståndspliktiga insamlingssystem, en reform som tidigare beslutats av riksdagen och vars genomförande sedan utretts och förberetts i flera omgångar. Syftet med tillståndsplikt för insamling av förpackningar och tidningar är att samla seriösa aktörer kring gemensamma regelverk. Men framförallt krävs ett tillståndssystem för att Naturvårdsverket ska kunna bedriva tillsyn och säkerställa att systemet motsvarar samhällets förväntningar.

– Beslutet är beklagligt och spär på den redan osäkra situationen som präglat vår verksamhet under en lång tid. Det är anmärkningsvärt att miljöministern vill skjuta upp en skärpning av kontrollerna för insamlingen i Sverige, säger Andreas Boo, VD Pressretur.

Enligt tidigare beslut ska tillståndspliktiga insamlingssystem vara genomfört till år 2019. Nu anger förordningen att detta datum ska skjutas upp till 2020, vilket sätter återvinningsmålen till samma år i ett mycket oklart läge. Den sittande regeringen har nu skjutit fram viktiga reformer på avfallsområdet vid två tillfällen. Resultatet är en otydlig situation där definitionen av lämpligt insamlingssystem är upp till var och en, vilket försvårar samverkan med miljömålen i fokus.

– Det är mycket svårt att styra och operera i ett system när regeringen fortsätter ge oss producenter oklara besked, både vad gäller producentansvaret och nu om det framtida tillsynssystemet. Ovissheten äventyrar fortsatt drift och kommande investeringar och försvårar vårt arbete med att öka återvinningsgraderna i Sverige – en ambition vi delar med regeringen, säger Andreas Boo.

Miljöminister Karolina Skog har bjudit in avfalls- och återvinningsbranschen till rundabordssamtal för att diskutera en framtida utformning av systemet. Det första samtalet hölls i början av mars. Beslutet om att skjuta fram införandet av TIS signalerar dock en bristande öppenhet för att se möjligheter med det existerande regelverket. Vidare tycks producenter inom textilbranschen inte komma att omfattas av samma regelverk som producenter av förpackningar och tidningar, vilket förvånar.

– För tidningar uppnår och överträffar vi redan idag de ambitiösa målsättningarna till 2020 om en återvinningsgrad på 90 procent. Regeringen avser nu bryta upp detta väletablerade kretsloppssystem. Men för textilbranschen, som inte alls har lika lång erfarenhet och tydliga resultat att luta sig mot, gäller andra bestämmelser för insamling och återvinning. Det är en ologisk uppdelning från miljöministerns sida, säger Andreas Boo.

Han efterlyser tydliga, långsiktiga spelregler så att branschen kan fortsätta bygga vidare på dagens system, något han kommer att lyfta under diskussionerna med miljöministern de kommande veckorna.

 

Regeländringar beslutade den 23 februari 2017

Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper