Regeringen utreder skatt på avfallsförbränning

I juni i år tillsatte regeringen en utredning som ska se över behovet av en skatt på avfallsförbränning. Syftet är att uppnå en mer resurseffektiv avfallshantering och röra sig närmare målet om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

 

Avfallsförbränning i de svenska kraftvärmeverken har ökat de senaste åren – en lönsam affär där anläggningarna både får betalt för att hantera avfallet och för värmen som genereras vid förbränning. Vi importerar också allt mer sopor, främst från Norge och Storbritannien, för att tillgodose värmeverken med material. Med anledning av detta har regeringen tillsatt en utredning som ska se över ekonomiska styrmedel som främjar ett mer resurseffektivt användande av avfallet samt minskar utsläppen av växthusgaser.

Redan 2006 införde Sverige en skatt på förbränning av hushållssopor med syfte att öka materialåtervinningen – en skatt som togs bort efter några år då den inte ansågs ge önskad effekt. Nu vill regeringen återigen se över frågan och vid behov ge förslag på hur utformningen till ny förbränningsskatt skulle kunna se ut. Frågan har tidigare lyfts av Miljöpartiet och Centerpartiet så sent som förra året.

Med en skatt på avfallsförbränning hoppas regeringen kunna styra mot en minskad mängd avfall och en ökad sortering och återvinning av material – allt i linje med avfallshierarkin och regeringens ambition om att uppnå en cirkulär ekonomi. ”Avfall ska behandlas som en resurs som driver fram nya affärsmöjligheter” står att läsa i direktivet.

Regeringens utredare presenterar sina slutsatser senast i juni nästa år.

Läs direktivet här: Utredning om ekonomiska styrmedel för el och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning (Dir. 2016:34)