Regeringen väljer en ny väg för att bibehålla pappersåtervinning på hög nivå

Nytillträdda miljöministern Karolina Skog (MP) meddelade i en interpellationsdebatt under gårdagen att miljömålen står i fokus när systemet för insamling och återvinning ska utvecklas. Näringslivets framgångsrika arbete med återvinning och kommunernas ambitioner på område ska vara utgångspunkt för en bred samsyn. Miljöministern framhöll att regeringens mål är en ”tydlig och stabil lösning som håller över tid”. För att klara målen till år 2020 krävs ett ”rationellt system som klarar en hög ambitionsnivå”.

– För industrin är detta ett välkommet besked. När miljömålen 2020 hamnar i fokus blir också konkurrenskraften för återvunna material centralt, inte minst långsiktigt. Det är logiskt att bygga vidare på ett system som idag möjliggör tidningsåtervinning på över 90 procent och samtidigt är kostnadseffektivt, säger Andreas Boo, VD Pressretur.

Det var i ett interpellationssvar på fråga från Gunilla Nordgren (M) som miljöministern betonade att regeringen inte avser gå vidare med den senaste utredningens förslag att via förordningsförändringar och i strid med en riksdagsmajoritet genomföra en kommunalisering. Istället ska man sluta ”breda och långsiktiga och tydliga överenskommelser”.

I debatten påpekade flera ledamöter att den breda politiska enigheten om avfallshierarkin ska vara vägledande framåt.