Regeringens förslag på upphävt producentansvar bidrar till tidningarnas fortsatta överlevnad

Den 1 juli skickade miljödepartementet ut sin remiss av promemorian gällande kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Regeringen föreslår i remissen att producentansvaret för returpapper, som har funnits sedan 1994, ska upphävas. Istället är det kommunerna som från den 1 januari 2022 ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in returpapper.

Ett kommunalt insamlingssystem möjliggör mer flexibla och lokalt anpassade lösningar, vilket kommer att vara fördelaktigt på sikt. Men framförallt underlättar det många tidningars fortsatta överlevnad då tidningsbranschen står inför stora utmaningar till följd av digitaliseringen. Tidningarnas utsatta ekonomiska situation har ytterligare förvärrats till följd av coronakrisen. Att bevara en mångfald av oberoende medier i hela landet skapar förutsättningar för en stark demokrati.

Regeringens förslag ger goda möjligheter för att fortsätta hantera insamling och återvinning av returpapper på ett miljövänligt vis, samt bevara den fria journalistiken.

Pressretur är berett att fortsätta driva nuvarande system under en övergångsperiod, fram till den 1 januari 2022 när det formella ansvaret lämnas över till kommunerna. Det är viktigt att få en effektiv övergång för att hjälpa kommunerna bibehålla målet om att materialåtervinna minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras.

Promemorian går att läsa i sin helhet här.