Remissvar: Papperskretsen stödjer regeringens förslag om upphävt producentansvar

Papperskretsen medlemmar: Pressretur, TU, Grafiska Företagen, Gratistidningarna och Sveriges Tidskrifter; lämnade nyligen in sina remissvar, gällande Miljödepartementets promemoria om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper.

Samtliga medlemmar har ställt sig bakom regeringens förslag om att upphäva producentsvaret för returpapper och istället överlåta ansvaret till kommunerna. Detta för att underlätta den utsatta ekonomiska situation tidningarna står inför, som har förvärrats till följd av coronakrisen.

Tidningarnas digitala omställning som pågår och har pågått det senaste decenniet, för med sig fallande intäkter både i form av sjunkande upplagor, men även snabbt minskande annonsintäkter. Det dramatiska tappet av annonsintäkter som branschen sett, beror till största delen på att globala aktörer som Google och Facebook tagit över stora delar av annonsmarknaden. 

I linje med promemorian menar de på att ett bibehållet producentansvar skulle ha förödande ekonomiska konsekvenser för tidningsbranschen – en mångfald av starka och oberoende medier i hela landet är en förutsättning för en stark demokrati.

Dessutom saknar Pressretur idag förutsättningar att fortsätta driva insamlingssystemet. Ett tydligt tecken på detta är det faktum att både SCA och Stora Enso har valt att stänga ner hela eller delar av sin pappersproduktion under 2020. En konsekvens av den kraftigt sjunkande efterfrågan på tidningspapper och en tidningsbransch i kris.

TU lyfter i sitt remissvar frågan om ”Polluter Pays Principle” (PPP), en vägledande princip inom EU som innebär att förorenaren betalar och ansvarar för att minimera sin miljöpåverkan. Det är en sanning med modifikation. För de flesta materialtillverkare kan denna kostnad spridas ut i distributionsledet via producent, grossist, detaljist och slutligen till konsument genom ett högre varupris – vilket innebär att konsumenten indirekt betalar för merkostnaden.

I fallet med returpapper går det inte att sprida ut eller överföra kostnaden i form av kraftigt höjda prenumerationsavgifter. Dessutom bör papperstidningar inte ses som en ”förorening” med tanke på deras demokratiska och informationsspridande samhällsfunktion.  

Papperskretsens medlemmar uppmuntrar också, i enighet med promemorian, att kommunerna ska ha frihet att själva bedöma den servicenivå de anser rimlig. Samtliga medlemmar tillstryker att promemorians förslag träder ikraft den 1 januari 2022.  

Läs remissvaren för följande instanser här; Pressretur, Gratistidningarna, Sveriges Tidskrifter, TU och Grafiska Företagen.