Riksdagen anser att allt återvinningsansvar bör ligga kvar på producenterna

En majoritet i riksdagen biföll torsdag 3 mars en motion från miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper även i fortsättningen bör ligga på producenterna.

”Detta är ett komplicerat system, och hur kostnader skulle fördelas är ingen lätt fråga, eller uppgift att lösa. Vilka svar utredningen kommer fram till vet vi inte i dagsläget, men vad som har kommit fram vid t.ex. hearingar är att utredaren anser att en flytt av ansvaret kommer att bli dyrare”, sade Gunilla Nordgren (M) om den kommunalisering som just nu utreds, i debatten innan beslutet.

Hon anser att det bästa hade varit att lägga ner frågan om kommunalisering efter att utredningen lämnat sitt svar: ”I arbetet med att nå [miljö]målen behövs tydliga och långsiktiga regler.”

Kristina Yngwe (C) betonade logiken i dagens producentansvar: ”Att de som tillverkar förpackningarna också ska ansvara för hur dessa tas om hand är en central princip. Eftersom tillverkarna bekostar denna hantering är det rimligt att även de bär ansvaret för hur förpackningarna utformas, samlas in, och återvinns. Då kan de optimera hela kedjan, och utveckla nya lösningar för en miljösmart hantering.”

Se hela debatten och beslutet här.