Skogsindustrierna: Återvinning viktig del av klimatarbetet

Parisavtalet har trätt i kraft och FN:s uppföljningsmöte i Marrakech, Marrocco, har precis avslutats. Miljömålsberedningen presenterade sitt förslag på Sveriges klimatåtagande redan tidigare i år. Skogsindustrierna har nu lämnat sitt remissvar till slutbetänkandet där bland annat återvinning lyfts fram som viktigt för att tackla klimatfrågan.

 

foto-sca

Foto: SCA

 

I juni i år presenterade Miljömålsberedningen sitt förslag till klimatpolitiskt ramverk med ambitionen om ett fossilfritt Sverige till 2045. Förslaget har varit ute på remiss och drygt 175 svar har inkommit från kommuner, företag och organisationer. Skogsindustrierna är en av dem som lämnat remissvar.

Förutom att lyfta skogsråvarans positiva påverkan på klimatet och avgörande betydelse för att uppnå en bioekonomi ser Skogsindustrierna återvinning som en viktig del av miljöarbetet. I sitt remissvar säger branschorganisationen att producenterna fortsatt bör ansvara för både insamlingen och återvinningen av pappersprodukter i Sverige. På så sätt kan vi bibehålla de höga återvinningsgraderna vi har idag, menar de.

Utdrag från Skogsindustriernas remissvar:

Inom ramen för cirkulär ekonomi diskuteras vilka krav som ska ställas på insamling av material för återvinning. Denna fråga är särskilt aktuell i Sverige. Skogsindustrierna vill att skogsindustrin fortsatt ska behålla det totala producentansvaret för sina produkter i Sverige då vi menar att om man är ansvarig för kostnaden för återvinning måste man även kunna ha möjlighet att kunna styra över utformningen av systemet. Det existerande systemet för insamling av returpapper i Sverige har visat att höga återvinningsnivåer åstadkoms då samma aktör, det vill säga producenterna, har ansvar för hela kedjan, från insamling till produktion.

Både färskfiber och returfiber behövs i det cirkulära kretsloppet och politiken bör behandla dem som likvärdiga råvaror, skriver branschorganisationen i sitt remissvar.

Återvinning innebär en stor energibesparing och ger därför positiva effekter för klimatet. Genom att använda returfiber istället för färsk fiber minskar energiförbrukningen med hela 70 procent. Dessutom är skogsråvaran förnybar vilket ytterligare ökar klimatnyttan. Ett hållbart skogsbruk och återvinning av produkter från skogen kommer att spela en nyckelroll för att bekämpa klimatförändringarna.

 

Läs hela remissvaret här