Studie konstaterar att det är osäkert om fastighetsnära insamling är bättre

Regeringen kommer under 2020 gå vidare med implementeringen av Returpappersförordningen och införa ett nytt och fastighetsnära återvinnings- och insamlingssystem. Systemet syftar till att öka bekvämligheten för hushållens återvinning och öka återvinningsgraden för bland annat tidningar och returpapper. Materialåtervinningsgraden för tidningar och returpapper är redan mycket hög och har överträffat regeringens mål flera år i rad. När man väger för- och nackdelarna med det nya systemet blir det tydligt att den samhällsekonomiska vinsten är begränsad. Förändringarna medför ökad press på landets pappersproducenter liksom landets tidningsutgivare och bedöms inte heller leda till ökad service för hushållen.

Under 2018 och 2019 genomförde Thomas Broberg, forskare i nationalekonomi vid Umeå universitet, på forskningscentret för miljö- och natursresursekonomi, CERE, en enkätundersökning som skickades ut till 2004 adresserade hushåll i Umeå kommun. Syftet var att undersöka preferenser för olika alternativa insamlingssystem hos villahushåll. Broberg skrev om resultaten av sin studie i en replik i DN Debatt 3 december 2019 där han kommenterar Avfall Sveriges VD, Tony Clark, som kritiserar pappersbranschens motvilja till det nya systemet. Han skrev då bland annat att ”Huruvida tidningspapper lämnas i återvinningsstationer eller inte i framtiden är en tämligen ointressant fråga i jämförelse med det kaos av sopkärl och sopbilar som kan komma att förverkligas.”

Huruvida tidningspapper lämnas i återvinningsstationer eller inte i framtiden är en tämligen ointressant fråga i jämförelse med det kaos av sopkärl och sopbilar som kan komma att förverkligas.

Thomas Broberg, forskare Umeå Universitet

Studien visar att stödet för en utökad fastighetsnära insamling av hushållsavfall, som inkluderar återvinning, är svagt och att majoriteten av hushållen som var med i studien föredrog dagens system jämfört att implementera ett nytt.

Resultaten visade att ytterst få såg dagens återvinningssystem som ett problem. Hela 86 procent angav exempelvis att de alltid återvinner tidningar och 80 procent angav att de är nöjda med tillgängligheten av återvinningsstationerna som det ser ut idag. I studien framgår även att hushållen för det mesta sköter sin återvinning i samband med andra ärenden, vilket antyder att ett nytt fastighetsnära insamlingssystem varken skulle ge av eller till i tidsbesparing, eller resultera i färre antal resor till och från återvinningsstationerna. Enbart en tredjedel av de tillfrågade hushållen efterfrågade ett nytt återvinningssystem och hela 42 procent svarade att fastighetsnära insamling inte skulle underlätta för dem.

Studien beaktade även serviceaspekten av ett nytt insamlingssystem, och hur ett nytt system inte är lika med bättre service.  Broberg konstaterar att ett nytt system med stor sannolikhet kommer att innebära att hushållen får ytterligare två sopkärl och ytterligare tömningsdagar att hålla reda på. 70 procent av de tillfrågade hushållen ansåg att en ökad komplexitet – som fler hämtningsdagar innebär – var något negativt. Fler hämtningsdagar skulle också innebära mer tungtrafik i villakvarter, något som leder till både ökad ljudnivå och försämrad trafiksäkerhet för hushållen.

Sammanfattningsvis visar alltså studien på en låg efterfrågan på ett nytt insamlings- och återvinningssystem bland villahushållen. Enbart 24 procent angav att de var intresserade av de nya alternativa systemen som presenterades i studien.

Läs mer om studien här.