Think Green – How bioeconomy and forestry can mitigate climate change and make EU prosperous

Omställningen till en bioekonomi står högt upp agendan i Sverige. Skogsindustrin är en nyckelaktör för en framgångsrik materialväxling från fossila till förnybara råvaror. I de nordiska länderna, med stor tillgång till skog, har man insett värdet och potentialen av skogsresursen. Nu hoppas branschen få med sig resten av EU på resan mot en biobaserad cirkulär ekonomi.

tg

Från Skogsindustriernas sida ser vi ett behov av att förmedla bilden av det hållbara skogsbruket som grunden för att bioekonomin ska utvecklas. Förbud och begränsningar på EU-nivå träffar sällan rätt.” – Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna.

Därför presenterades nyligen skriften ”Think Green – How bioeconomy and forestry can mitigate climate change and make EU prosperous”, en EU-bilaga som skickats till viktiga beslutsfattare och opinionsbildare i Bryssel under hösten. Med skriften vill Skogsindustrierna upplysa EU-politiker om skogens enorma potential i Europa samt uppmana dem att ge industrin de rätta förutsättningarna för att uppfylla bioekonomin – för klimatet och för tillväxtens skull.

Läs hela EU-bilagan här!