Tyskt krav på separat pappersinsamling över hela Europa

Kinas nya restriktioner på import av avfall leder till ökade krav från den tyska avfallshanteringssektorn och pappersindustrin.

Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE), Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse), och Verband Deutscher Papierfabriken (VDP) menar i ett gemensamt uttalande att hög materialkvalitet är grundläggande för att stänga kretsloppet och efterfrågar därför separat insamling av papper och tidningar över hela Europa. Detta är idag standard i Tyskland, men då insamlat material från andra länder nu ofta exporteras till Tyskland istället för Kina orsakar det blandade materialet problem.

Runt 17,1 miljoner ton återvunnet papper används årligen för pappers- och kartongproduktion i Tyskland, vilket motsvarar en utnyttjandegrad på 75 %. Förbunden menar i ett pressmeddelande att ”framtida policy måste utformas på ett sådant sätt att råmaterialpapperet för återvinning är tillgängligt för återvinning i utmärkt kvalitet i hela Europa. Separat insamling är av avgörande betydelse här.”

Förslaget är i linje med det svenska systemet – en separat insamling ger hög kvalitet på den återvunna råvaran. Undersökningar visar att de svenska återvinningsmålen dessutom överträffas. Men trots goda resultat sker kommunala försök med blandinsamling runtom i landet. Detta skiljer sig från strategin om att återvinna och sluta kretsloppet, men också från den internationella utvecklingen som går mot separat insamling. Här ses det svenska systemet och våra höga återvinningsnivåer som ett föredöme.

Andreas Boo, vd för Pressretur, poängterar att vi har ett återvinningssystem i absolut världsklass och att det är något vi måste värna om:

”För att upprätthålla de svenska höga återvinningsnivåerna och samarbeta med andra ledande länder i Europa som till exempel Tyskland, krävs att vi bibehåller effektiviteten i systemet och samlar in de olika materialslagen i separata fraktioner. Att gång efter annan, i den svenska debatten, höra hur en central strategisk råvara därför omnämns som avfall känns mycket främmande. Det svenska insamlingssystemet värnar betydelsen av rena fraktioner och bidrar långsiktigt till en efterfrågad råvara för återvinning. Med rena material in i återvinningsprocessen ökar materialutnyttjandet och kostnaderna för eftersortering hålls nere. En omställning till blandinsamling skulle därför riskera att leda till vikande återvinningsgrader. Istället bör samtliga länder ta sitt ansvar att sätta upp och utveckla system för att kunna hantera separat återvinning av tidningspapper och trycksaker.”